Spis treści – Polityka Rachunkowości – zaproszenie do współpracy

Naszym zamierzeniem jest stworzenie ramowego dokumentu, który po dokonaniu niezbędnych korekt mógłby być zaaplikowany w państwa jednostce.

Zachęcamy wszystkich Państwa do nadsyłania komentarzy do pojawiających się kolejnych części Polityki. Tylko wtedy, gdy będziecie państwo ją z nami współtworzyć będzie mogła stać się przydatnym narzędziem w waszej codziennej pracy

Przykładowy spis treści dokumentu pt. Polityka rachunkowości

I. Zakres zagadnień przyjętych w dokumencie. Polityka rachunkowości

2. Księgi rachunkowe

2.1.    Miejsce, czas oraz technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.2.    Podstawa zapisów w księgach rachunkowych i korekta błędów
2.3.    Dowody księgowe

2.3.1.    Cechy dowodu księgowego
2.3.2.    Kontrola dowodów księgowych
2.3.3.    Dekretacja dowodów księgowych

3.    Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości

3.1.1.    Nadrzędne zasady rachunkowości
3.1.2.    Błąd  istotny
3.1.3.    Zmiany polityki rachunkowości

4.    Wykaz kont księgi głównej i kont pomocniczych oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.

4.1.    Zasady dotyczące ksiąg rachunkowych
4.2.    Zakładowy plan kont
4.3.    Wykaz kont księgi głównej ( konta syntetyczne)

5.    Zasady ustalania wyniku finansowego  i zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

6.    Opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

6.1.    Podstawowe kategorie wyceny ( definicje)
6.2.    Bieżąca i bilansowa wycena aktywów i pasywów

6.2.1.    Aktywa trwałe
6.2.2.    Aktywa obrotowe
6.2.4.    Kapitał własny
6.2.5.    Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

7.     Zasady ochrony i archiwizowania dokumentacji systemu rachunkowości

7.1.    System przetwarzania danych
7.2.    Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych
7.3.    Ochrona danych wprowadzonych do programu finansowo – księgowego
7.4.    Przechowywanie dokumentacji rachunkowej

8.    Termin i częstotliwość inwentaryzacji

Zapraszamy Państwa wkrótce na kolejną część cyklu artykułów o Polityce Rachunkowości.
Zobacz więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *