Wewnątrzwspólnotowa usługa transportu towarów

Analizowaną usługę należy zakwalifikować jako wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów (dalej WUTT), zdefiniowaną w art. 28 ust. 1 ustawy o VAT. Jest to bowiem przypadek transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich (Polska – Niemcy).

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o VAT, w przypadku WUTT miejscem świadczenia jest miejsce gdzie transport się rozpoczyna. Zaznaczyć przy tym należy, iż na potrzeby stosowania art. 28 ust.1 nie ma znaczenia to, gdzie świadczący usługę transportową ma swoją siedzibę. Z kolei art. 28 ust. 3 reguluje sytuację, kiedy przy WUTT nastąpi „przeniesienie” miejsca świadczenia. Otóż, jeżeli nabywca wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów podał (dla tej czynności) świadczącemu usługę swój numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Zatem w sytuacji, gdy nabywcą usługi jest podatnik niemiecki przepis, art. 28 ust 3 ustawy o VAT wymaga, celem wskazania miejsca świadczenia usługi, aby nabywca podał swój numer identyfikacji podatkowej, którym posługuje się w transakcjach na terytorium Niemiec. Jeżeli nabywca nie poda tego numeru, wówczas miejscem opodatkowania jest miejsce, w którym transport się rozpoczyna.

Warto wskazać, iż niemieccy podatnicy VAT posiadają oprócz numeru VAT wykorzystywanego na potrzeby dostaw i nabyć wewnątrzwsólnotowych (składającego się z kodu państwa DE oraz dziewięciu cyfr), drugi numer, który wykorzystywany jest dla potrzeb krajowych (tzw. wewnętrzny numer podatkowy – Steuernummer), który składa się z dziewięciu lub jedenastu cyfr (bez kodu kraju). W związku z powyższym, naszym zdaniem warto w fakturze dokumentującej usługę transportową podać obydwa numery niemieckiego nabywcy. W takiej sytuacji nastąpi „przeniesienie” miejsca świadczenia na terytorium Niemiec.

Przy spełnieniu powyższych warunków przewoźnik wystawi fakturę NP (zwaną również  handlową), która powinna zawierać dane właściwe dla zwykłej faktury VAT,  z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Należy również zaznaczyć, iż przedmiotowa faktura powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca usługi.

Jeżeli jednak podatnik wystawi fakturę, w której nie zostanie podany numer identyfikacyjny VAT nabywcy niemieckiego, którym posługuje się on w transakcjach na terytorium Niemiec, wówczas WUTT będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 28 ust. 1 ustawy o VAT, tj. w miejscu, gdzie transport się rozpoczął (na terytorium Polski). W tym przypadku usługa ta będzie opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości    22 %.

Jedna myśl na temat “Wewnątrzwspólnotowa usługa transportu towarów”

  1. W decyzji o przekształceniu PWUG powinna być określona wartość tego prawa i nakład związany z przekształceniem. Jeśli podmiot stosuje MSR-y to ujmuje wartość początkową środka trwałego zgodne z dokumentacją. Nie można stwierdzić iż w wyniku przekształcenia otrzymano darowiznę i należy ją wycenić wg wartości rynkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *