Praca w trakcie urlopu macierzyńskiego a wysokość zasiłku

Na mocy art. 1821 i 183 Kodeksu pracy, pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż w tym przypadku praca może być wykonywana w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Natomiast dodatkowego urlopu udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. O podjęciu pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego należy powiadomić pisemnie pracodawcę, wraz ze wskazaniem wymiaru czasu pracy oraz okresu, przez który połączone zostanie korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. Co niezwykle w tym przypadku istotne pracodawca jest zobowiązany taki wniosek uwzględnić.

Zaznaczyć należy, iż w sytuacji, gdy dojdzie do połączenia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, wysokość zasiłku macierzyńskiego, stosownie do treści art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r., ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownica wykonuje pracę w czasie korzystania z dodatkowego urlopu.

W tej sytuacji, gdy przed urlopem macierzyńskim pracownica była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy i wykonuje pracę w czasie dodatkowego urlopu, wysokość zasiłku macierzyńskiego powinna zostać zmniejszona odpowiednio do proporcji wymiaru czasu pracy podjętej w czasie urlopu dodatkowego do wymiaru czasu pracy wykonywanej przed urlopem macierzyńskim.

Przykład 1

W przypadku, gdy zatrudniona na umowę o pracę przed urlopem macierzyńskim wykonywała pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, a w czasie dodatkowego urlopu wykonuje pracę w wymiarze 1/4 etatu, to wysokość przysługującego zasiłku macierzyńskiego w okresie wykonywania tej pracy powinna ulec zmniejszeniu o 1/4,

Przykład 2

W przypadku, gdy zatrudniona na umowę o pracę przed urlopem macierzyńskim wykonywała pracę w połowie pełnego wymiaru czasu pracy, a w czasie dodatkowego urlopu wykonuje pracę w wymiarze 1/8 etatu, to wysokość przysługującego zasiłku macierzyńskiego w okresie wykonywania tej pracy powinna ulec zmniejszeniu nie o ⅛ lecz o ¼ (⅛ : ½ = ¼ ),

Jedna myśl na temat “Praca w trakcie urlopu macierzyńskiego a wysokość zasiłku”

  1. 56.21.19.0 – Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering)
    mieści się w grupie 56.2 gdzie są takze pozostałe usługi gastonomiczne….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *