Bony skarbowe – uwagi ogólne oraz zasady rejestracji

Rozporządzenie to jest aktem wykonawczym wydanym jeszcze na podstawnie Ustawy o finansach publicznych poprzednio obowiązującej (z dnia 30 czerwca 2005 roku), aktualnie zastąpioną przez Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.09.157.1240). Przepisy przejściowe wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz.U.2009.157.1241) stanowią, iż przepisy wykonawcze wydane na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy o finansach publicznych, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Na chwilę obecną przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych obowiązują najdalej do dnia 31 grudnia 2010 roku. Należy wskazać, iż powołane rozporządzenie kwalifikuje bony skarbowe, jako papiery wartościowe na okaziciela. Z kolei ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku stanowi, iż bon skarbowy jest krótkoterminowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym według wartości nominalnej po upływie okresu, na jaki został wyemitowany. Zasadą jest więc sprzedaż bonów skarbowych na rynku pierwotnym. Bon skarbowy, jako skarbowy papier oszczędnościowy jest oferowany do sprzedaży rezydentom oraz nierezydentom będącym osobami fizycznymi lub osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w tym stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów – również wpisanym do innego rejestru urzędowego, o ile warunki emitowania tak stanowią.
Poza nabyciem bonów skarbowych na rynku pierwotnym mogą one tez stanowić przedmiot swobodnego obrotu między podmiotami uprawnionymi do ich nabycia na rynku wtórnym.
Celem emisji bonów skarbowych jako krótkoterminowych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, jest pokrycie bieżących potrzeb budżetowych. Z kolei inwestorom bony skarbowe gwarantują bezpieczne, a jednocześnie stosunkowo korzystne lokowanie posiadanych środków.
Wartość nominalna jednego bonu skarbowego została ustalona w drodze powołanego rozporządzenia na kwotę 10.000 złotych, a okresy na jakie przewidziano ich emisje mieszczą się w dwóch przedziałach, a mianowicie od 1 do 90 dniu lub od 1 tygodnia do 52 tygodni. Aktualnie bony skarbowe najczęściej są emitowane na okres 13 tygodni, 26 tygodni, 39 tygodni i 52 tygodni.

W zakresie emisji bonów skarbowych Skarb Państwa jest reprezentowany przez Ministra Finansów, który publikuje zarówno listy emisyjne a także szczegółowe komunikaty w sprawie emisji bonów skarbowych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Sprzedaż bonów skarbowych prowadzona jest przez Narodowy Bank Polski, który pełni funkcję agenta emisji, działając na podstawie umowy z Ministrem Finansów.

Bony skarbowego potwierdzają powstanie zobowiązania po stronie Skarbu Państwa oraz potwierdzają uprawnienie związane z wykupem tych papierów wartościowych w określonym czasie.
Bony skarbowe, jako papiery wartościowe znajdujące się w obrocie podlegają rejestracji i są przechowywane według przepisów w tym zakresie obowiązujących. Najistotniejsze w tym wypadku są zasady określone w warunkach emisji. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych, bony skarbowe, jako instrumenty mające postać zdematerializowaną rejestrowane są na rachunkach bonów skarbowych i kontach depozytowych bonów skarbowych, prowadzonych w ramach rejestru papierów wartościowych prowadzonego przez agenta emisji, na zasadach określonych w regulaminie. Zasady prowadzenia rejestru bonów skarbowych powinny być więc dostosowane do aktów prawnych związanych z emisją konkretnych bonów skarbowych, w szczególności powinny wynikać z  listu emisyjnego. Centralny Rejestr Bonów Skarbowych zawierający informacje na temat stanów posiadania bonów prowadzi Narodowy Bank Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *