Szerokopasmowy internet dla wschodniej Polski

Przyjęcie studium wykonalności Sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej umożliwia jednocześnie rozpoczęcie w Komisji Europejskiej procedury notyfikacji pomocy publicznej w projekcie, tj. potwierdzenia jego zgodności z zasadami konkurencji – przypomniał wiceminister Hetman, który 26 marca 2010 r. uczestniczył w spotkaniu w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej otwierającym proces notyfikacji.

Przygotowanie projektu Sieć szerokopasmowa rozpoczęło się od inwentaryzacji obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej w pięciu województwach Polski Wschodniej. W wyniku przeprowadzonej analizy powstał atlas dostępnych zasobów oraz planowanych inwestycji podmiotów komercyjnych pod kątem zasięgu i dostępnych przepływności. Kolejnym etapem było zlecenie przygotowania studium wykonalności projektu, którego opracowanie trwało do marca 2010 r. Na podstawie zaakceptowanego dokumentu samorządy województw w drodze przetargu wyłonią inżyniera kontraktu. Jego zadaniem będzie nadzór w imieniu projektodawcy – samorządu województwa – nad prawidłowym wdrażaniem inwestycji.

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej to 300 mln euro przeznaczone na zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Projekt zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby. Infrastruktura wybudowana w ramach projektu będzie własnością województw Polski Wschodniej, a powstałe sieci będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom czy instytucjom. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas, z ich punktu widzenia, nieatrakcyjnych inwestycyjnie.
MRR/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *