Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h) – kurs weekendowy

Terminy

Kategoria:

Zapisz się → Szkolenie online »

Cel szkolenia

Celem kursu jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zastosowanie w praktyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Ta wiedza obejmuje przede wszystkim wytyczne poszczególnych standardów MSSF i MSR. Poszczególne zagadnienia będą ilustrowane przykładami liczbowymi ułatwiającymi ich zrozumienie i czyniącymi przekazywaną wiedzę jak najbardziej praktyczną. Dodatkowo w programie kursu jedna sesja jest przeznaczona na zagadnienia z zakresu finansów – wiedza ta jest niezbędna do wyceny wielu składników bilansu. Oprócz tego przedstawimy wybrane metody rachunkowości zarządczej (controllingu), bez których nie jest możliwe spełnienie wielu wymogów MSSF/MSR. Na kursie nie poruszamy zagadnień niszowych, czyli regulacji dotyczących specyficznych działalności lub branż takich, jak: wydobycie surowców, rolnictwo, ubezpieczenia.

Pomysłodawcą kursu, autorem jego programu i opiekunem merytorycznym jest Przemysław Kabalski (pkabal@interia.pl – na ten adres można wysyłać pytania dotyczące merytorycznych aspektów kursu).

Program szkolenia

Sesja I
MSSF (8 godzin)
1. Modele sprawozdawczości finansowej (anglosaski vs. Europy kontynentalnej).
2. Geneza, status i zadania Komitetu/Rady Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
3. MSSF jako globalne standardy rachunkowości.
4. Dokumenty publikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – standardy, interpretacje i inne dokumenty oraz ich status i rola.
5. Proces tworzenia standardów MSSF.
6. Aktualny zakres standardów MSSF/MSR i interpretacji KIMSF.
7. Stosowanie MSSF w Unii Europejskiej.
8. MSSF w Polsce – obowiązkowe i fakultatywne stosowanie MSSF.

MSSF (8 godzin)
1. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej MSSF – istota i treść oraz zakres wykorzystania w sprawozdawczości finansowej podmiotu sprawozdawczego.
2. Sprawozdania finansowe: jednostki, jednostkowe, skonsolidowane – podstawowe różnice i podobieństwa. Inne sprawozdania w systemie MSSF.
3. Zasady ogólne prezentacji sprawozdań finansowych (MSR 1).
4. Rachunek przepływów pieniężnych (MSR 7).
5. Śródroczna sprawozdawczość finansowa (MSR 34).
6. Polityka rachunkowości a oszacowania księgowe – ich dobór i ich zmiany (MSR 8).
7. Zdarzenia pod dniu bilansowym (MSR 10)

Sesja II
Wybrane elementy finansów (16 godzin)
1. Instrumenty finansowe – typy i istota (papiery wartościowe, instrumenty pochodne, instrumenty złożone).
2. Stopy procentowe. Nominalna stopa procentowa, efektywna stopa procentowa, wewnętrzna stopa zwrotu (IRR).
3. Przeliczanie stóp procentowych.
4. Szacowanie terminowych kursów wymiany walut.
5. Szacowanie stóp procentowych terminowych – krzywa dochodowości.
6. Wartość bieżąca netto (NPV).
7. Szacowanie wartości godziwej (rynkowej) instrumentów finansowych (akcje i udziały, obligacje, pożyczki i należności, instrumenty pochodne).
8. Koszt kapitału i jego szacowanie. Średni ważony koszt kapitału (WACC).
9. Ryzyko kredytowe w kontekście szacowania stóp procentowych.

Sesja III
MSSF (8 godzin)
1. Zapasy (MSR 2).
2. Środki trwałe (MSR 16).

MSSF (8 godzin)
1. Aktywa niematerialne (MSR 38).
2. Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40).
3. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (MSSF 5).
4. Koszty finansowania zewnętrznego (MSR 23).

Sesja IV
MSSF (8 godzin)
1. Aktywa biologiczne (MSR 41).
2. Utrata wartości aktywów niefinansowych (MSR 36).
3. Rezerwy (MSR 37).

MSSF (8 godzin)
1. Przychody z umów z klientami (MSSF 15)
2. Prezentacja informacji o segmentach operacyjnych (MSSF 8).

Sesja V
MSSF (8 godzin)
1. Instrumenty finansowe (MSR 32, MSSF 7, MSSF 9).

MSSF (8 godzin)
1. Instrumenty finansowe cd.
2. Skutki zmian kursów wymiany walut obcych (MSR 21).

Sesja VI
MSSF (8 godzin)
1. Leasing (MSSF 16).
2. Wycena w wartości godziwej (MSSF 13).
3. Ujęcie zmian w polityce rachunkowości, zmian szacunków oraz korekty błędów (MSR 8).

MSSF (8 godzin)
1. Świadczenia pracownicze (MSR 19).
2. Płatności w formie akcji (MSSF 2).
3. Podatek dochodowy (MSR 12).

Sesja VII
MSSF (8 godzin)
1. Kształtowanie obrazu przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym.
2. Bilans.
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów.
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.
5. Noty do sprawozdania finansowego.
6. Prezentacja działalności zaniechanej zgodnie z MSSF 5.
7. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1).

Rachunkowość zarządcza (8 godzin)
1. Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej jako efekt MSSF i warunek spełnienia ich wymogów.
2. Metody rachunkowości zarządczej przydatne dla potrzeb sprawozdawczości finansowej według MSSF.

Sesja VIII
MSSF (8 godzin)
1. Połączenia przedsięwzięć (MSSF 3).
2. Skonsolidowana sprawozdawczość finansowa (MSR 27, MSR 28, MSR 31, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12)

MSSF (8 godzin)

1. Skonsolidowana sprawozdawczość finansowa (MSR 28, MSR 31, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12) – c.d.
2. Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (MSR 24).

ZOBACZ SZCZEGÓŁY  »

Więcej informacji:
Anita Musiał
tel. 22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl