Czy szwajcarski oddział amerykańskiej spółki może ubiegać się o zwrot VAT?

Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 czerwca 2009 r. o sygnaturze akt III SA/Wa 110/09.

Sprawa dotyczyła szwajcarskiej spółki będącej oddziałem amerykańskiej spółki, która złożyła wniosek o zwrot VAT w Polsce. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego odmówił dokonania zwrotu podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, iż zasada wzajemności nie obowiązuje w stosunku do podmiotów ze Stanów Zjednoczonych. Spółka wniosła odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej, który utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Wobec tego Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając skargę nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej, iż prawo do ubiegania się o zwrot VAT nie przysługuje oddziałowi. Przepisy rozporządzenia regulującego zwrot VAT podmiotom zagranicznym nie zawierają wyłączenia dla oddziału. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddziałowi spółki niezależnie od siedziby spółki matki przysługuje zwrot VAT, jeżeli oddział ten jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w kraju stałego miejsca prowadzenia działalności, w którym polski podatnik VAT-u może uzyskać zwrot zapłaconego podatku VAT na zasadzie wzajemności.

Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, iż pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności nie zostało zdefiniowane ani w ustawie o VAT ani w rozporządzeniu w sprawie zwrotu VAT podmiotom zagranicznym. Dlatego tego przy określaniu tego pojęcia należy posiłkować się orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok 168/84 Gunter Bergholz, C-190/95 ARO Lease BV, C-260/95 Commissioners of Customs and Excise, C-231/94 Faaborg – Gelting Linien A/S) stałe miejsce prowadzenia działalności to miejsce, gdzie podmiot posiada zasoby ludzkie, zasoby techniczne a także infrastrukturę umożliwiająca zawieranie umów i podejmowanie decyzji zarządczych, przy czym te zasoby i infrastruktura muszą charakteryzować się pewną stałością i umożliwiać świadczenie usług w sposób niezależny.

Wyrok ten należy uznać za precedensowy z uwagi na fakt, iż organy podatkowe dotychczas zwracały jedynie uwagę na siedzibę spółki ubiegającej się o zwrot, pomijając kwestię stałego miejsca prowadzenia działalności, którą to kwestie również reguluje rozporządzenie w sprawie zwrotu VAT podmiotom zagranicznym.

Podstawa prawna: § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towa-rów i usług niektórym podmiotom z dnia 23 kwietnia 2004 r.

Jedna myśl na temat “Czy szwajcarski oddział amerykańskiej spółki może ubiegać się o zwrot VAT?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *