TARCZA 6.0 – nowy pakiet pomocowy dla polskich przedsiębiorców

Autor: Michał Miklaszewski, Aplikant radcowski ADN Podatki


Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta RP, Prezydent Andrzej Duda podpisał w dniu 14 grudnia 2020 r. ustawę z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2255: dalej: Tarcza 6.0).

Zgodnie z założeniami Tarczy 6.0 narzędzia pomocowe mają przede wszystkim dotyczyć:
• zwolnienia z ZUS,
• świadczeń postojowych w wysokości ok. 2 tys. zł miesięcznie,
• dofinansowań miejsc pracy w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł (tzw. małe dotacje).

Swoim zakresem powyższe narzędzia mają obejmować zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak również osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie – dotyczy to zleceń, od których płacone są składki na ubezpieczenia społeczne.

W pierwotnym założeniu Tarcza 6.0 miała obejmować ok. 30 branż, jednak po uwzględnieniu zmian naniesionych przez Senat RP, Sejm RP zgodził się rozszerzyć pomoc o kolejne branże. Tym samym, nowe narzędzia pomocowe obejmą m.in. podmioty świadczące usługi kateringowe, transportowe, kulturalne, handlowe, gastronomiczne, turystyczne, sportowe oraz edukacyjne (łącznie ok. 40 różnych branż).

Jak czytamy w komunikacie na stronie Kancelarii Prezydenta RP, celem Tarczy 6.0 jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach najbardziej dotkniętych restrykcjami nałożonymi w związku z pandemią COVID-19.

Warto dodatkowo wskazać, ze nowe regulacje umożliwiają m.in. dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł miesięcznie od wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Udzielenie dofinansowania ma być oparte na podstawie umowy o świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługiwać będzie przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia stosownego wniosku.

W Tarczy 6.0 przewidziano również uprawnienie dla rad gmin dot. wprowadzenia zwolnienia lub przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z uwagi na trwającą pandemię COVID-19. Dodatkowo rozszerzono kręg osób uprawnionych do skorzystania z pomocy finansowej, polegającej na dodatkowym świadczeniu postojowym, na kolejne grupy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Tarcza 6.0 wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, przy czym regulacje dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz dotacji zaczną obowiązywać dopiero po upływie 3 dni od momentu publikacji ustawy. Natomiast przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składek ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie dopiero po upływie 14 dni od ich publikacji.

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, z instrumentów przewidzianych w Tarczy 6.0 ma skorzystać ok 270 tys. polskich przedsiębiorstw.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *