Tegoroczna zima powodem wzrostu bezrobocia

Utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (20,2%), zachodniopomorskim (16,5%), lubuskim (15,9%), kujawsko-pomorskim (15,8%) oraz podkarpackim (15,5%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: mazowieckie (9,0%), wielkopolskie (9,1%), i śląskie (9,2%) oraz małopolskie (9,7%).

W IV kwartale 2009 r. w urzędach pracy zarejestrowano 831,9 tys. osób, tj. o 114,5 tys. osób więcej niż w analogicznym okresie 2008 r. Najwięcej nowych rejestracji bezrobotnych miało miejsce w październiku (293,1 tys.), natomiast najmniej w grudniu
(265,0 tys.). W ciągu IV kwartału 2009 r. największy napływ odnotowano w województwach: śląskim (90,8 tys. osób), mazowieckim (85,3 tys. osób) oraz dolnośląskim (70,2 tys. osób) i wielkopolskim (64,7 tys. osób). W ogólnej liczbie nowo rejestrujących się w urzędach pracy kobiety stanowiły (46,6%).

Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych w IV kwartale 2009 r. – 673,3 tys. to osoby, które po raz kolejny znalazły się w ewidencji urzędów pracy (przed rokiem – 596,2 tys.). Spośród nowo zarejestrowanych w ciągu IV kwartału 2009 r. – 199,0 tys.
stanowiły osoby dotychczas nie pracujące a ich udział wyniósł 23,9% (przed rokiem odpowiednio 181,2 tys. osób i 25,3%). Osoby do 25 roku życia stanowiły 31,8% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych w ciągu omawianego okresu br. Liczba osób zwolnionych
z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ogólnej populacji nowych rejestracji wyniosła 23,5 tys. osób tj. 2,8% (przed rokiem 14,5 tys. i 2,0%). Spośród nowo zarejestrowanych w IV kwartale 2009 r. – 40,8% mieszkało na wsi (przed rokiem 41,4%).

W IV kwartale 2009 r. z ewidencji urzędów pracy wyrejestrowano 655,1 tys. osób (przed rokiem 620,2 tys.), z tego najwięcej w październiku – 264,6 tys. osób, a najmniej w grudniu – 183,4 tys. osób. Więcej osób niż przed rokiem wykreślono z powodu podjęcia pracy, nadal jest to główna przyczyna wyrejestrowywania się – 270,7 tys. tj. 39,8% ogółu wyrejestrowanych (przed rokiem odpowiednio 230,9 tys. i 37,2%), z tego pracę niesubsydiowaną (w tym sezonową) podjęło 203,3 tys. osób, a subsydiowaną (m.in. prace interwencyjne i roboty publiczne) – 57,3 tys.

 

Spośród pozostałych osób wykreślonych z ewidencji w IV kwartale 2009 r. – 215,8 tys. osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, co stanowiło 32,9% ogólnej liczby osób wyrejestrowanych (przed rokiem odpowiednio 211,3 tys. osób i 34,1%). Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić:
rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy – 89,2 tys. (przed rokiem 78,3 tys.), dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego – 26,8 tys. (przed rokiem 30,4 tys.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych 3,4 tys. osób (przed rokiem 4,0 tys.).

GUS/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *