Protokół do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i Słowacją

Zmiany przewidziane w Protokole dotyczą między innymi zasad opodatkowania dywidend oraz odsetek. Zgodnie z Protokołem, stawki podatku od dywidend, które obecnie wynoszą 10 i 5% zostaną obniżone do 5 i 0%. Przy czym możliwość skorzystania z zerowej stawki podatku od dywidend będzie dotyczyć podmiotów, które w momencie wypłaty dywidendy posiadają lub będą posiadać bezpośrednio przez nieprzerwany okres 24 miesięcy nie mniej niż 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę.

W przypadku odsetek Protokół przewiduje niższą niż do tej pory stawkę podatku (stawka podatku zostanie obniżona z 10 do 5% kwoty brutto odsetek).

Kolejną istotną zmianą jest zmiana stosowanej obecnie metody unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z Protokołem, główną metodą unikania podwójnego opodatkowania dla polskich rezydentów podatkowych uzyskujących dochody na terenie Słowacji nadal pozostanie metoda wyłączenia z progresją. Metoda ta polega na zwolnieniu z opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych na terenie Słowacji.

Protokół rozszerza jednak w znacznym stopniu zakres dochodów, do których będzie miała zastosowanie metoda zaliczenia proporcjonalnego (zwana również metodą kredytu). Oznacza to, że w wielu przypadkach dochody uzyskiwane przez polskich rezydentów podatkowych na terenie Słowacji będą podlegać opodatkowaniu w Polsce. Polscy podatnicy co prawda będą mogli odliczyć od podatku należnego w Polsce, podatek, który został zapłacony na Słowacji, jednak kwota odliczenia nie będzie mogła przewyższać kwoty podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód osiągnięty na Słowacji. Nowa metoda unikania podwójnego opodatkowania będzie więc, co do zasady, mniej korzystna dla podatników.

Zgodnie z Protokołem, oprócz tzw. dochodów biernych (dywidendy, odsetki, należności licencyjne), metoda zaliczenia proporcjonalnego będzie miała także zastosowanie do zysków przedsiębiorstw, zysków ze sprzedaży majątku, dochodów uzyskiwanych z wykonywania wolnych zawodów oraz wynagrodzeń dyrektorów. Wskazana zmiana wpłynie również na zasady opodatkowania struktur podatkowych opartych o słowackie spółki osobowe. W związku ze zmianą metody unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do zysków przedsiębiorstw, struktury te nie będą już korzystne podatkowo.

Protokół wprowadza również tzw. klauzulę nieruchomościową, która polega na opodatkowaniu zysków ze sprzedaży udziałów lub akcji, których znaczna wartość (w tym przypadku 50%) pochodzi z majątku nieruchomego w kraju, w którym położone są nieruchomości. Protokół przewiduje restrykcyjną wersję klauzuli nieruchomościowej, zgodnie z którą opodatkowanie w kraju posadowienia nieruchomości dotyczy dochodów ze sprzedaży udziałów, których wartość pochodzi nie tylko bezpośrednio, lecz również pośrednio z majątku nieruchomego.

Ponadto, Protokół wprowadza także postanowienia dotyczące ograniczenia korzyści umownych oraz poszerza dotychczasowe zapisy dotyczące wymiany informacji między organami podatkowymi Polski i Słowacji i dostosowuje je do standardów OECD.

Aby Protokół mógł wejść w życie Polska i Słowacja muszą zakończyć procedurę jego ratyfikacji i wzajemnie się o tym poinformować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *