Zasady tworzenia polityki rachunkowości zgodnie z MSSF

Warto podkreślić, że obecnie biegły rewident badając sprawozdanie finansowe musi ustosunkować się do tego czy zostało ono sporządzone zgodnie z przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości.

Tworząc politykę rachunkowości kierownictwo jednostki musi pamiętać, że w standardach i interpretacjach zawarte są wymogi dotyczące ujmowania i prezentacji określonych zdarzeń gospodarczych. Nie można pojedynczych standardów rozpatrywać osobno, ponieważ regulacje w nich zawarte tworzą spójną całość. W Założeniach koncepcyjnych zawarte są definicje, kryteria ujmowania i wyceny aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów. Musza mieć one zastosowanie przy ujmowaniu transakcji tych które są uregulowane w MSSF jak i tych, które na gruncie MSSF nie zostały szczegółowo opisane.

Kierownictwo jednostki tworząc zasady rachunkowości dla konkretnego podmiotu ma prawo także uwzględnić:

  • najaktualniejsze regulacje innych podmiotów tworzących standardy na podstawie podobnych założeń koncepcyjnych,
  • inną literaturę dotyczącą rachunkowości
  • przyjęte rozwiązania branżowe w zakresie, w jakim są one zgodne ze źródłami MSSF.

Tworząc politykę rachunkowości należy zadbać także o jej spójność. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do tego samego rodzaju transakcji, innych zdarzeń i warunków. Oczywiście zdarzyć się może że inny , konkretny standard lub interpretacja wymaga wyodrębnienia lub zezwala na wyodrębnienie węższych kategorii. Wtedy należy zastosować te bardziej szczegółowe wymogi (wynikają one przecież z MSSF) i  odpowiednie będzie zastosowanie różnych zasad.

MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”  wyraźnie podkreśla, że jeśli standard lub interpretacja wymaga wyodrębnienia lub zezwala na wyodrębnienie węższych kategorii, to wybierać należy najodpowiedniejsze zasady (politykę) rachunkowości dla każdej z nich i konsekwentnie je stosować.

Podstawa prawna
Par 10-13 MSR 8

Jedna myśl na temat “Zasady tworzenia polityki rachunkowości zgodnie z MSSF”

  1. Należy ten środek trwąły wprowadzić w cenie nabycia. Dotacja nie ma znaczenia dla wartości poczatkowej. Nierozliczoną dotację trzeba ująć jako RMPrzychodów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *