Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

zakończenie naboru

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji przewidzianej na dany konkurs, jednocześnie nie dłużej niż do 30 grudnia 2011 r. PARP może wstrzymać nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% alokacji przewidzianej na nabór. Informacja o planowanej dacie wstrzymania naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Wstrzymanie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków.


cel dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności Wnioskodawcy.

podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie z Działania 3.3, Poddziałanie 3.3.2 może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca  prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

budżet i poziom dofinansowania

Budżet Działania wynosi: 50 000 000 EUR
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 20 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) na zakup usług doradczych nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych faktycznie poniesionych na ten cel.

Intensywność wsparcia na pokrycie wydatków na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym może wynosić do 100 % wydatków faktycznie poniesionych na ten cel.

Maksymalna kwota dofinansowania:
Kwota udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na zakup usług doradczych nie może być wyższa niż 2 000 000 EUR dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Regulamin przeprowadzania konkursu (zobacz)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (zobacz)

 

PARP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *