Ubezpieczenie OC bez przychodu w PIT

W prezentowanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, iż umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nieidentyfikująca osób objętych ubezpieczeniem, nie powoduje przychodu w podatku PIT u tych osób, z tytułu zapłaty przez Spółkę składki ubezpieczeniowej.

Stan faktyczny oraz stanowisko Organu

Podatnik planuje zawarcie umowy ubezpieczenia OC dla członków organów (członków zarządu, rady nadzorczej) oraz innych osób działających w jego imieniu (prokurentów) w zakresie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej. Żadne dokumenty związane z planowaną umową nie będą wymieniały z imienia i nazwiska osób objętych ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy.

W związku z powyższym, Podatnik powziął wątpliwości dotyczące obowiązku pobrania zaliczek na podatek PIT z tytułu ponoszenia kosztów związanych z objęciem ubezpieczeniem OC członków organów oraz innych osób działających w jego imieniu.

Zdaniem Podatnika, nie ciąży na nim obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek PIT z tytułu ponoszenia kosztów związanych z objęciem ubezpieczeniem OC członków organów oraz innych osób działających w jego imieniu, ponieważ po stronie ubezpieczonych nie powstanie przychód.

Minister Finansów podzielił zdanie Podatnika i podkreślił, że ze względu na fakt, iż umowa ubezpieczenia obejmuje nieograniczony krąg osób to zapłacona składka nie będzie stanowić dla członków organów oraz innych osób działających w imieniu Podatnika przychodu ze stosunku pracy lub przychodu z działalności wykonywanej osobiście, a sam Podatnik nie będzie zobowiązany do naliczenia i pobrania zaliczek na podatek PIT.

Teza

Rozstrzygnięcie podjęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi pozwala na sformułowanie następującej tezy:

,,(…) uznać jednak należy, że ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej będzie nieograniczony krąg osób. Tym samym, w tejże sytuacji, nie będzie możliwym zidentyfikowanie osób objętych ubezpieczeniem. Objęcie ubezpieczeniem grupy osób, niemożliwej do zidentyfikowania, stanowi natomiast okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie (…)”.

Komentarz

Art. 11 ust. 1 UoPIT wskazuje, że opodatkowaniu może podlegać tylko przychód ze świadczeń nieodpłatnych faktycznie otrzymanych. Ustalenie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia wymaga, zatem wskazania osoby będącej beneficjentem świadczenia.

W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa wskazuje imiennie osoby objęte ubezpieczeniem (ubezpieczonych) w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, jako osób ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, możliwe jest ustalenie przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych, ponieważ istnieją podstawy do przyporządkowania im składek w dacie zawarcia umowy i opłacenia ich przez Spółkę.

W związku z powyższym oraz przedmiotową interpretacją, należy zgodzić się z opinią Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, że w przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa nie wskazuje imiennie osób objętych ubezpieczeniem (ubezpieczonych) a wskazuje jedynie poszczególne grupy osób objętych ubezpieczeniem w okresie ubezpieczeniowym, nie jest możliwe ustalenie przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych, ponieważ brak jest podstaw do przyporządkowania im składek w dacie zawarcia umowy i ich opłacenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *