Ubezpieczenie OC Członków Zarządu nie podlega opodatkowaniu PIT?

Stan faktyczny oraz stanowisko Organu
Podatnik zawarł z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu  podatnika.
W związku z powyższym podatnik powziął wątpliwości dotyczące obowiązków informacyjnych, czyli  złożenia informacji PIT – 11 do Urzędu Skarbowego w związku z powstaniem po stronie ubezpieczonych przychodu z nieodpłatnego świadczenia.
Zdaniem Podatnika, zapłacenie przez spółkę składek na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków jej organów nie powoduje powstania po stronie tych osób przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.
Minister Finansów zgodził się z poglądem Podatnika i podkreślił, że przychód w PIT po stronie ubezpieczonych członków organów nie powstanie tylko w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie określa imiennie ubezpieczone osoby w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikacje.

Teza

Rozstrzygnięcie podjęte przez Organ pozwala na sformułowanie następującej tezy:
„(…) uznać jednak należy, że ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej będzie nieograniczony krąg osób. Tym samym, w tejże sytuacji, nie będzie możliwym zidentyfikowanie kręgu osób objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Objęcie ubezpieczeniem grupy osób, niemożliwej do zidentyfikowania, stanowi natomiast okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie. Powyższe oznacza, że wartość zapłaconej przez Wnioskodawcę składki ubezpieczeniowej nie stanowi dla osób objętych zakresem ubezpieczenia, zdefiniowanych w opisie stanu faktycznego, przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń (…)”.

Komentarz
Przedmiotowe rozstrzygnięcie jest kolejną interpretacją wpisującą się w korzystną dla podatników linię orzeczniczą , wskazującą na istotę kwestii zidentyfikowania beneficjentów nieodpłatnego świadczenia, jakim niewątpliwie jest opłacenie składek na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Należy powtórzyć za Dyrektorem Izby Skarbowej w Poznaniu, iż w przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa nie wskazuje imiennie osób objętych ubezpieczeniem (ubezpieczonych) a wskazuje jedynie poszczególne grupy osób objętych ubezpieczeniem w okresie ubezpieczeniowym, nie jest możliwe ustalenie przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych, ponieważ brak jest podstaw do przyporządkowania im składek w dacie zawarcia umowy i ich opłacenia.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż w takim przypadku, na Spółce nie ciążą żadne obowiązki informacyjne tj. nie jest zobowiązana do złożenia informacji PIT – 11 do Urzędu Skarbowego.

Autor:
\"\" Mateusz Cedro – prawnik. Obecnie Starszy Konsultant Podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki & Wspólnicy. Od 2011 r. pracował oraz współpracował z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową podmiotów gospodarczych doradzając w transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.

\"\"
1) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt: I ACa 405/12.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *