Dotacje w księgach rachunkowych, część 3

Inaczej będą ujmowane dotacje:

  • do ceny
  • jako zwrot kosztów działalności operacyjnej w tym zakup składników majątkowych innych niż środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne
  • jako dofinansowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Dotacje na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Najczęściej w praktyce spotykanym rodzajem dotacji są dofinansowania do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z art. 41 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, ze zm) należy takie sfinansowanie lub dofinansowanie ująć, jako element rozliczeń międzyokresowych przychodów. Następnie należy sukcesywnie, równolegle do odpisów amortyzacyjnych składnika aktywów trwałych rozliczać tę dotację w pozostałe przychody operacyjne.

Z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy ujmuje się je zapisem:

  • – Wn Rachunek bieżący,
  • – Ma Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Jeśli nabyty składnik majątku, którego zakup został sfinansowany z dotacji, spełniać będzie warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości dla środków trwałych, to wtedy ujmuje się go w księgach rachunkowych w wartości początkowej równej cenie nabycia lub kosztowi wytworzenia, zapisem:
•    – Wn „Środki trwałe”,
•    – Ma „Środki trwałe w budowie” lub „Rozliczenie zakupu”.

Kwoty dotacji zaksięgowane na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów rozlicza się w pozostałe przychody operacyjne równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Jeśli na przykład urządzeń został sfinansowany ze środków unijnych, w 30%, zatem z konta Rozliczenia międzyokresowe przychodów w pozostałe przychody operacyjne należy przeksięgowywać sukcesywnie kwotę odpowiadającą 30% wartości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.
Zarachowanie w koszty działalności operacyjnej odpisu amortyzacyjnego:

  • Wn Amortyzacja   lub konto zespołu 5,
  • Ma „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”.

Rozliczenie przychodów

  • Wn Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne

Jeśli środki unijne wpłyną na rachunek bankowy przedsiębiorcy już po oddaniu środka trwałego do używania i rozpoczęciu jego amortyzacji, należy jednorazowo zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych równowartość 30% odpisów amortyzacyjnych dokonanych do dnia otrzymania dofinansowania.

Analogicznie będą przebiegać zapisy dotyczące dofinansowania do wartości niematerialnej i prawnej.

Podstawa prawna
Art. 3 ust 1 pkt. 32 i art. 41 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *