Ujednolicony mechanizm naliczania odsetek

Zmiany mają dotyczyć również sposobu naliczania odsetek maksymalnych, które stanowić mają dwukrotność odpowiednio – odsetek ustawowych (kapitałowych) lub odsetek ustawowych za opóźnienie. Prace nad projektem wymusiła dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE dotyczące zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Nowelizacja przewiduje również mechanizm powodujący wzrost poziomu odsetek maksymalnych w przypadku wzrostu stóp procentowych ustalanych przez RPP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *