Ulga na złe długi również dla podmiotów powiązanych

Przypomnijmy krótko na czym polega omawiana instytucja. Mianowicie polega ona na tym, iż wierzyciel, któremu dłużnik nie ureguluje należności za fakturę w terminie 150 dni od upływu terminu jej płatności ma prawo skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek VAT należny, tym samym ograniczając pierwotne negatywne konsekwencje w podatku VAT polegające na odprowadzaniu podatku VAT z „niezapłaconych” faktur. Obecnie, żeby z tej procedury skorzystać, dłużnik musi być czynnym podatnikiem VAT oraz nie może być w trakcie postępowania upadłościowego ani likwidacyjnego zarówno na dzień sprzedaży jak i na dzień poprzedzający dzień złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej, w której zamierza skorzystać z ulgi na złe długi. Również od końca roku w którym wystawiono fakturę nie może upłynąć więcej niż 2 lata. W późniejszym terminie wierzyciel co prawda może korygować deklaracje podatkowe (ma na to co do zasady 5 lat), ale z omawianej ulgi już nie skorzysta.
Na gruncie obecnych przepisów z ulgi na złe długi nie może skorzystać wierzyciel, który jest z dłużnikiem powiązany w rozumieniu art. 32 ustawy VAT, tj. m. in. podmioty te są powiązane kapitałowo pośrednio lub bezpośrednio przynajmniej w wysokości 5% udziałów w kapitale zakładowym lub te same osoby fizyczne sprawują kluczowe funkcje w obu podmiotach (m. in. zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna).
Od 1 lipca 2015 r. ustawodawca planuje wykluczyć przesłankę powiązań z katalogu przesłanek negatywnych wyłączających możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzyciela. Ma to na celu m. in. usymetryzowanie przepisów po stronie wierzyciela i dłużnika. Przypomnijmy bowiem, aktualnie dłużnik, który nie uiścił należności za fakturę powiązanemu kontrahentowi w omawianych terminach musi dokonać korekty VAT naliczonego.
  • Art. 89a Ustawy o VAT
Autor:
\"\" Samir Kayyali – Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym. Obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *