Umorzenie długu dla krewnego z PIT

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 stycznia 2017 r. o sygn. 2461-IBPB-1-1.4511.574.2016.2.BK

Stan faktyczny:

W dniu 31 marca 2016 r. matka Wnioskodawcy wystąpiła ze spółki cywilnej, w której oprócz niej wspólnikami byli jej syn oraz synowa. Aktualnie matka Wnioskodawcy posiada wobec wspólników spółki wierzytelność pieniężną związaną ze zwrotem równowartości wniesionego przez nią wkładu niepieniężnego do tej spółki. W związku z powyższym, rozważa zwolnienie z długu (związanego z przysługującą wierzytelnością) wspólników spółki cywilnej, tj. syna oraz synowej (wspólnicy posiadają równy udział w zyskach i stratach spółki – po 50 %). W zamian za dokonanie zwolnienia matka Wnioskodawcy nie otrzyma żadnego świadczenia od wspólników spółki, w szczególności nie otrzyma zapłaty za wierzytelność. W związku ze zwolnieniem z długu wspólnicy nie będą również zobowiązani do żadnych późniejszych świadczeń na jej rzecz.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego przedstawiono również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że przedmiotowe świadczenie nie podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn, zatem nie zachodzi wyłączenie określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 UoPIT.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie czy, wartość otrzymanych wierzytelności będzie podlegała ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym będzie zwolniona z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 tej ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy zwolnienie z długu wspólników tej spółki, którzy należą do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn będzie prowadzić do powstania nieodpłatnego świadczenia po stronie tych wspólników. Wartość tego świadczenia będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 UoPIT.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej:

Organ potwierdził, że matka po wystąpieniu ze spółki ma wierzytelność wobec pozostałych wspólników i w związku z powyższym na jej podstawie może żądać spełnienia na swoją rzecz świadczenia o określonej wartości. Organ na potwierdzenie powyższego powołał się w tym zakresie na postanowienie Sądu Najwyższego z 16 marca 2005 r., sygn. II CK 700/04. Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej stwierdził, iż wspólnik pozostający w spółce cywilnej w związku z umorzeniem długu, uzyska – na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 6 z uwzględnieniem art. 8 ust. 1 ustawy o PIT– przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wystąpienia innego wspólnika bez stosownego wynagrodzenia. Zdaniem organu w  tej sytuacji, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 125 nie znajdzie zastosowania. Zgodnie bowiem z tym przepisem, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20. Przy czym, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn do I grupy podatkowej zalicza się – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Organ odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę stwierdził, iż „Wnioskodawca, jako wspólnik pozostający w spółce, uzyska przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie nieodpłatne świadczenie o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 tej ustawy, co wyklucza możliwość zastosowania do powstałego z tego tytułu przychodu, zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 125 tej ustawy.”

Komentarz:

Zgodnie z powyższym wskazać należy, że zrzeczenie wierzytelności związane z wystąpieniem ze spółki jest umorzeniem długu. W związku z powyższym pozostali Wspólnicy, którzy pozostaną w spółce uzyskają przychód, który powinni rozliczyć proporcjonalnie w stosunku do swoich udziałów w zysku spółki. Podstawą jest tu art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT, który dotyczy przysporzeń z tytułu umorzonych lub przedawnionych zobowiązań.

Autor: Grzegorz Niebudek, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii LTCA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *