Leasing zwrotny ewidencja księgowa

Proces ewidencyjny środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu zwrotnego nie jest szczególnie skomplikowany. Transakcji tego typu operacji pominąć w księgach rachunkowych lub pozostawić pierwotnie bez żadnych zmian w księgach. Przepisy w zakresie rachunkowości jednostek budżetowych w komentarzu do planu kont nie przewidują szczególnych rozwiązań. Należy w takim przypadku zastosować ogólne zasady przewidziane dla innych podmiotów.

Pierwszą operacją jakiej należy dokonać w księgach jest wyprowadzenie składnika z ksiąg analogicznie jak przy sprzedaży środka trwałego:

WN Umorzenie Środków Trwałych MA Fundusz Jednostki
WN Fundusz Jednostki MA Aktywa Trwałe

Następną operacją jest wystawienie rachunku za sprzedaż składnika aktywów oraz zaewidencjonowanie wpływu środków ze sprzedaży:

WN Rozrachunki z Odbiorcami MA Pozostałe Przychody Operacyjne
WN Rachunek Bieżący MA Rozrachunki z Odbiorcami

Następnie należy przyjąć przekazane wcześniej środki trwałe na stan aktywów. W dacie przyjęcia aktywu do użytkowania wg wartości godziwej przyjętego składnika aktywów:

WN    Aktywa trwałe (subkonto aktywa użytkowane na podstawie umów leasingu)
MA    Zobowiązania z tytułu leasingu (analityka na koncie pozostałe rozrachunki)

Kolejnym ważnym krokiem jest zsumowanie wszystkich zawartych w umowie rat i ustalić kwotę, która będzie kosztem całej umowy leasingowej (suma płatności – wartość godziwa przyjętego składnika aktywów) i ustalić udział kosztów finansowania w całości płatności. Ustalony wynik (np. 90% – 10%) będzie wykorzystywany do rozdziału każdej otrzymanej faktury zawierającej czynsz leasingowy na tzw. „ratę kapitałową” oraz „ratę odsetkową”. Każdą otrzymaną fakturę należy ewidencjonować:

WN    Zobowiązania z tytułu leasingu (rata kapitałowa 90% całości faktury)
MA    Rozrachunki z dostawcami
WN    Koszty finansowe (rata odsetkowa 10% całości faktury)
MA    Rozrachunki z dostawcami

w terminie płatności faktury:
WN    Rozrachunki z dostawcami
MA    Rachunek Bieżący

Nie należy również pomijać dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które co do zasady nie są kosztami uzyskania przychodów, lecz fakt ten ma znikome znaczenie w jednostkach budżetowych.

Podstawa prawna:
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych

zobacz również:

Jedna myśl na temat “Leasing zwrotny ewidencja księgowa”

  1. Nie powinny w praktyce – dlatego iż pracodawca jest na bieżąco zobowiązany do kontrolowania tych środków, gospodarowania nimi, Zakładowa komisja socjalna także na bieżąco sprawuje nad nimi pieczę….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *