Usługi turystyki opodatkowywane niekorzystnie

Trzeba bowiem mieć na uwadze, że usługi turystyki były opodatkowywane do końca 2013 r. według szczególnych reguł, a mianowicie w chwili obliczenia marży, nie później niż 15 dni od dnia wykonania usługi turystyki. Natomiast zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, na mocy art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej: ustawą o VAT) obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą wykonania usługi lub dostawy towarów. Z kolei w przypadku zaliczki, przedpłaty, czy też zadatku obowiązek rozliczenia VAT powstaje z chwilą otrzymania zapłaty. Czy zatem w przypadku usług turystki opodatkowanych w systemie marży konieczne jest rozliczenie VAT w momencie otrzymania zaliczki?
Niestety zdaniem organów podatkowych, mimo szczególnego charakteru usług turystyki, co wynika z art. 119 ustawy o VAT, dla powstawania obowiązku podatkowego należy stosować wszystkie reguły ogólne, w tym m. in. obowiązujące w przypadku zaliczek. Powyższe wynika m. in. z interpretacji indywidualnej z dnia 8 października 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPP2/443-948/14/AK). Z wydawanych przez organy podatkowe interpretacji wynika brak zrozumienia istoty zasad rozliczania usług turystyki.
W tym miejscu warto przypomnieć, że w świetle art. 119 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. Poprzez marżę rozumiemy różnicę pomiędzy kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Przez usługi nabyte dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystycznej, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Należy podkreślić, że w momencie wpłaty zaliczki na poczet usługi turystycznej nie są znane podatnikowi wszystkie faktyczne koszty stanowiące składnik świadczonej usługi. Zatem ustalenie podstawy opodatkowania przy zaliczce na poczet usługi turystki jest niemożliwe, gdyż nie jest możliwe ustalenie marży.   Stąd zaliczki otrzymywane na poczet usług turystyki opodatkowanych w systemie marży powinny być opodatkowane dopiero z chwilą wykonania usługi, gdy jest możliwe ustalenie marży.
Jednakże na chwilę obecną organy podatkowe stoją na przeciwnym stanowisku, zezwalają natomiast podatnikowi na wstępne ustalenia wysokości marży. Z kolei ostateczne rozliczenie podatku VAT ma nastąpić w momencie wykonania usługi z zastosowaniem faktycznie poniesionych kosztów przyjmowanych do wyliczenia marży.

Radosław Żuk, redaktor naczelny TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *