Zwroty gazu zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie – precedensowy wyrok WSA w Gdańsku

Możliwość skorzystania z procedury zwrotu wymaga spełnienia szeregu warunków, w tym, między innymi: objęcia wyrobów akcyzowych zabezpieczeniem akcyzowym, dołączenia do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy, czy prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem.
Zwrot wyrobów zwolnionych może zostać dokonany między innymi do składu podatkowego oraz do podmiotu pośredniczącego. W praktyce obrotu wyrobami zwolnionymi z akcyzy pojawiają się jednak sytuacje, w których np. zwrot wyrobów do składu podatkowego, z którego zostały one wyprowadzone jest utrudniony lub nawet niemożliwy (np. ze względu na likwidację składu podatkowego). W takim przypadku pojawia się pytanie, czy regulacje obowiązujące w zakresie zwrotu wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie dopuszczają ich zwrot do innego składu podatkowego niż skład, z którego zostały one wyprowadzone.
W marcu tego roku WSA w Gdańsku zajmował się skargą na interpretację wydaną przez Ministra Finansów w odpowiedzi właśnie na takie pytanie. Oprócz tego, skarżona interpretacja oraz sama skarga poruszały także kwestię możliwości ponownego objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych wyprowadzonych ze składu podatkowego i zwracanych do podmiotu pośredniczącego (jeżeli prowadzący skład podatkowy jest jednocześnie podmiotem pośredniczącym).
Minister Finansów w wydanej interpretacji stwierdził, że dla ponownego objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy gazu zwolnionego ze względu na przeznaczenie zwrot musi zostać dokonany do składu podatkowego, z którego wyrób został wyprowadzony. Konsekwentnie, zdaniem Ministra Finansów nie ma również możliwości ponownego objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy gazu wyprowadzonego ze składu podatkowego i zwróconego do podmiotu pośredniczącego (nawet w przypadku, gdy jest to ten sam podmiot). Argumentując swoje stanowisko Minister Finansów wskazał, że wszelkie przywileje podatkowe są odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej przejawiającej się powszechnym opodatkowaniem i powinny być stosowane ściśle.
Rozpoznający sprawę skład orzekający WSA w Gdańsku poparł stanowisko skarżącej i stwierdził, że można dopuścić zwrot wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie do składu podatkowego innego niż skład podatkowy, z którego został on pierwotnie wyprowadzony (pod warunkiem, że skład podatkowy wyprowadzenia i zwrotu należą do tego samego podmiotu).
Skład orzekający WSA w Gdańsku wskazał, że dokonując analizy regulacji dotyczących zwrotów wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie należy wziąć pod uwagę także cel ich wprowadzenia. Z uzasadnienia nowelizacji ustawy o akcyzie, która wprowadziła analizowane regulacje wynika natomiast, że przepisy dotyczące zwrotu wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie miały ułatwić obrót tymi wyrobami.
WSA w Gdańsku uznał też, że możliwy jest zwrot wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie do podatnika działającego jako podmiot pośredniczący mimo, iż pierwotnie wyroby te zostały dostarczone ze składu podatkowego. WSA w Gdańsku podkreślił, że warunkiem ponownego objęcia gazu zwolnionego procedurą zawieszenia poboru akcyzy jest zwrot do tego samego podatnika. Bowiem tylko w takim przypadku można mówić o „zwrocie”.
Opisany wyrok (sygn. I SA/Gd 1408/12) jest pierwszym orzeczeniem poruszającym kwestię zwrotu gazu objętego zwolnieniem z akcyzy ze względu na przeznaczenie do składu podatkowego innego niż skład wysyłki, a także do podmiotu pośredniczącego (pod warunkiem, że prowadzący skład podatkowy jest jednocześnie podmiotem pośredniczącym).
Stanowisko WSA w Gdańsku w analizowanym wyroku może w znacznym stopniu ułatwić podatnikom obrót nie tylko gazem, ale także innymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Wynika to z faktu, że brak obowiązku zwrotu wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie do tego samego składu podatkowego umożliwia bardziej racjonalne organizowanie obrotu tymi wyrobami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *