Już dziś można zacząć przygotowania do badania sprawozdania finansowego za 2010 rok!

Pierwsza grupa to podmioty, które ze względu na formę organizacyjno-prawną muszą poddać swe sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta. Należą do niej, pod warunkiem, że będą w 2011 roku kontynuowały działalność:

  • banki,
  • zakłady ubezpieczeń
  • zakłady reasekuracji
  • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, a więc między innymi wszystkie podmioty, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do publicznego obrotu na rynkach giełdowych, fundusze inwestycyjne
  • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  • spółki akcyjne

Nadal nie ma obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego spółki akcyjnej, która jest w organizacji.

Druga grupa to podmioty nienależące do wymienionych wyżej form organizacyjno-prawnych, ale które ze względu na rozmiary działalności muszą poddać swoje sprawozdania finansowe zweryfikowaniu przez biegłego audytora. Do tej grupy miedzy innymi należą spółki z o.o., spółdzielnie, spółki komandytowe, spółki jawne, działalności gospodarcze osób fizycznych. Rozmiary działalności mierzy się wielkością przychodów, sumą bilansową oraz zatrudnieniem. Te jednostki, które za 2009 rok przekroczyły dwa spośród trzech limitów muszą zaprosić biegłego rewidenta.

Te limity w przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym wynoszą :

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło, co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec 2009 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej, co najmniej: 2.500.000 euro, czyli 10.270.500 zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych, za 2009 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej, co najmniej: 5.000.000 euro, czyli  20.541.000 zł.

Kwoty limitów nieco zmniejszyły się w stosunku do obowiązku badania za 2009 r.

Trzecia grupa podmiotów obligatoryjnie poddających swe sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego to podmioty sporządzające je zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF/MSR). Te jednostki, bez względu na formę organizacyjno-prawną czy rozmiary działalności,  już po raz drugi za 2010 rok muszą poddać swe sprawozdania badaniu.

Nie ma także obowiązku badania wszystkich sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową. Od 2009 roku został przecież wprowadzony obowiązek zbadania sprawozdania skonsolidowanego, a sprawozdania jednostkowe tylko o ile podmiot je sporządzający należy do którejś z wymienionych wyżej  trzech grup.
Należy ponadto pamiętać, że sprawozdania finansowe – jednostkowe i skonsolidowane – muszą zostać poddane badaniu, o ile zostały sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności, czyli wtedy, jeśli jednostka zamierza prowadzić działalność w okresie przynajmniej najbliższych 12 miesięcy.

Podstawa prawna art. 64 ust 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),

2 myśli na temat “Już dziś można zacząć przygotowania do badania sprawozdania finansowego za 2010 rok!”

  1. W updop nie ma żadnych regulacji dotyczących częstotliwości inwentaryzacji takich zapasów. A art 9 odsyła do prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *