Zwolnienie z opodatkowania usług edukacyjnych

Przewidziane w nim zwolnienia, w nieco zmienionym zakresie, zostają przeniesione do art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług [ustawa o VAT]. Kolejną istotną zmianą jest odejście od klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień. Dotychczasowe przepisy odwoływały się wprost do konkretnych kodów statystycznych (PKWiU) – znowelizowane przepisy odchodzą od tej metodologii.

Dotychczasowe przepisy przewidywały, że zwolnione z VAT jest świadczenie usług edukacyjnych o ile mieszczą się w grupowaniu PKWiU 80. W praktyce oznaczało to, że wszelkiego rodzaju usługi szkoleniowe, kursy itp. korzystały ze zwolnienia z VAT. Ustawa zmieniająca znacząco zawęża zwolnienie z VAT dla usług edukacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami, zwolnione z VAT będą jedynie następujące usługi świadczone przez:

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zwolnione z VAT będą również usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. Zwolnieniem zostaną objęte również usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ostatnią kategorią usług edukacyjnych zwolnionych z VAT będą usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o ile spełniają poniższe warunki

a) są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b) są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c) są finansowane w całości ze środków publicznych
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

Oznacza to, że od 1 stycznia 2011 r. zwolnienie z VAT dotyczy jedynie publicznych usług oświatowych (pkt 1) powyżej, usług prywatnego nauczania świadczonych przez nauczycieli (pkt 2), innych usług edukacyjnych jeśli są świadczone na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (o systemie oświaty) oraz nauczania języków obcych. Wszelkie inne usługi edukacyjne, które dotychczas były zwolnione z VAT (np. kursy na prawo jazdy) będą opodatkowane VAT według stawki podstawowej, chyba że świadczący je podmiot będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego dla małych podatników (obecnie jest to obrót do 100 000 zł., planuje się jego podniesienie do 150 000 zł.). Jednocześnie zmiana zasad opodatkowania spowoduje, że podatnicy ci, dotychczas zwolnieni z VAT będą musieli się zarejestrować na VAT (jeśli dotychczas tego nie zrobili albo byli zarejestrowani jako podatnik VAT zwolniony). Zyskają również prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *