Sprawozdanie finansowe 2012 na finiszu – zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Dotyczy to zarówno podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawa o rachunkowości jak i MSSF/MSR.

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego wynika to  art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).
Zatwierdzenie sprawozdania oznacza, że zostało ono organowi zatwierdzającemu udostępnione w odpowiednim terminie, przeanalizowane, dane w nim zawarte zostały zaakceptowane. Zatwierdzenie sprawozdania to też zaakceptowanie działań podejmowanych w ciągu roku obrotowego przez kierownictwo jednostki.

Roczne sprawozdania finansowe jednostek powinny być zatwierdzone przez odpowiedni organ zatwierdzający. w zależności od formy prawnej jednostki będą to:

  • spółka akcyjna – zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zwyczajne zgromadzenie wspólników
  • spółka komandytowo-akcyjna – walne zgromadzenie
  • spółka jawna, partnerska, komandytowa, cywilna – wspólnicy
  • przedsiębiorstwa państwowe – rada pracownicza, a w razie jej braku organ założycielski
  • spółdzielnie- walne zgromadzenie członków lub ich przedstawicieli
  • osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własne ryzyko- właściciel

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego księgi rachunkowe powinny być w ciągu 15 dni ostatecznie zamknięte co wynika z art. 12 ust 2 uor.  Czyli nie będzie można dokonywać w nich już  jakichkolwiek zmian.

Roczne sprawozdania finansowe jednostek, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym i zakończył się 31 grudnia 2012 r., powinny być zatwierdzone w terminie do 30 czerwca 2013 r.

Warto wskazać, że nie tylko uor odnosi się do zagadnień zatwierdzania sprawozdań finansowych.

 Spółka z  o.o.  art. 231. § 1KSH  świetle zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jego przedmiotem obrad powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
 Spółka akcyjna  art. 395. § 1 KSH  zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jego przedmiotem obrad (art. 395 § 2) powinno być też m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty
W przypadku spółek innych niż kapitałowe, gdzie nie funkcjonuje zarząd – wspólnicy pełnią podwójną rolę – organu zatwierdzającego sprawozdanie i kierownictwa jednostki.

Ustawa o rachunkowości posługuje się pojęciem uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego ale nie zawsze będziemy mieć do czynienia z uchwałą. Może tu być również postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Właściciele jednoosobowej działalności nie może jednoosobowo podjąć uchwały, zatem on postanowi.

W przypadku rocznych sprawozdań finansowych oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, sprawozdanie finansowe uważa się za zatwierdzone, jeżeli zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy zagranicznego, które obejmowało dane sprawozdania finansowego tego oddziału (art. 53 ust. 2b ustawy o rachunkowości)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *