Sprawozdanie finansowe 2012 na finiszu – Przekazanie sprawozdania do urzędu skarbowego

Dotyczy to zarówno podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawa o rachunkowości jak i MSSF/MSR.

Poza obowiązkiem prezentacji w rejestrze sądowym, ewentualnie  w monitorze Sadowym i Gospodarczym o których była mowa we wcześniejszych opracowaniach, wszystkie jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych muszą zaprezentować swoje sprawozdania finansowe urzędowi skarbowemu. Wynika to z art. 27 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatnicy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Przypomnieć należy iż samo zeznanie podatkowe za 2012 r. trzeba złożyć do 2 kwietnia 2013 r. (31 marca i 1 kwietnia są to dni świąteczne).

Spółki składają także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.
Złożeniu w przypadku osób prawnych podlega tylko zatwierdzone sprawozdanie finansowe.

Podobne uregulowanie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i prowadzących księgi rachunkowe. Osoby te muszą dołączyć sprawozdania finansowe do rocznego zeznania podatkowego (art. 45 ust 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Sprawozdanie finansowe za 2012 r. podatnicy pdof są obowiązani złożyć wraz z zeznaniem za 2012 r. w terminie do 30 kwietnia 2013 r. (wtorek). Z przepisów ustawy o pdof nie wynika obowiązek składania wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym opinii i raportu biegłego rewidenta, nawet wówczas, gdy roczne sprawozdanie podlegało obowiązkowemu badaniu.
W przypadku spółek osobowych osób fizycznych każdy wspólnik spółki osobowej prowadzącej księgi rachunkowe powinien dołączyć do swojego zeznania roczne sprawozdanie finansowe spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *