Fundusz szkoleniowy w księgach rachunkowych

Fundusz szkoleniowy jest przeznaczony na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Może być on tworzony indywidualnie, ale może być tworzony przez więcej niż jednego pracodawcę na zasadzie porozumienia.

Warto podkreślić, iż utworzenie, funkcjonowanie i likwidację funduszu szkoleniowego reguluje układ zbiorowy pracy lub regulamin funduszu szkoleniowego. Czyli podobnie jak w przypadku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to w regulaminie funduszu powinny zostać określone zasady jego funkcjonowania.

Zgodnie z art. 68 ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dochodami funduszu szkoleniowego są wpłaty pracodawców, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy lub regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokości nie niższej niż 0,25 proc. funduszu płac i  inne wpływy.

Podkreślić należy, iż wpłaty w wysokości nie niższej niż 0,25 proc. funduszu płac obciążają koszty działalności pracodawców. Należy je zatem ujmować na koncie Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia lub na koncie zespołu 5.

Z kolei wydatkowanie środków funduszu szkoleniowego następuje na podstawie postanowienia pracodawcy w uzgodnieniu z pracownikiem kierowanym na szkolenie.

Pracodawca, który utworzy zakładowy fundusz szkoleniowy, będzie mógł wpłatę dokonaną na ten fundusz zaliczyć do kosztów podatkowych. Wprawdzie ogólne zasady określone w art. 23 ust. 1 pkt. 7 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pdop wskazują iż kosztami podatkowymi nie są odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika, z wyjątkiem tych wpłat i odpisów, których obowiązek lub możliwość tworzenia w ciężar kosztów przewidziano w odrębnych ustawach, ale na podstawie przepisów wprowadzonych w ramach tzw. pakietu antykryzysowego pracodawca może obciążyć tym wydatkiem koszty uzyskania przychodu już w momencie dokonania wpłaty.

Aby jednak środki zgromadzone na funduszu szkoleniowym były rzeczywiście wydatkowane na cele, wprowadzone zostały szczególe regulacje, które nakazują wyłączenie tych kosztów z kosztów uzyskania przychodów jeśli

  • środki funduszu zostaną niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku,
  • środki funduszu wykorzystane zostaną niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub
  • nastąpi likwidacja funduszu szkoleniowego.

Jeśli zaistnieją wskazane wyżej okoliczności, pracodawca będzie zobowiązany zaliczyć do przychodów podatkowych środki zakładowego funduszu szkoleniowego w części uznanej za koszt uzyskania przychodów (art. 14 ust. 2 pkt. 13 ustawy o pdof oraz art. 12 ust. 1 pkt. 5b ustawy o pdop).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415ze zm.)
Ustawa z dnia 1.07.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. z 2009 r. nr 125, poz. 1035).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *