Ujęcie w księgach rachunkowych niesankcyjnej opłaty za korzystanie ze środowiska

Krąg tych podmiotów został wskazany w tekście: Zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska w 2013 r.

Należną opłatę za korzystanie ze środowiska ustala podmiot.
Podstawę naliczenia opłaty stanowi wielkość wprowadzonego ładunku zanieczyszczeń. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Aby prawidłowo ustalać należne opłaty, każdy podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej ewidencji.

Na potrzeby rachunkowości jest to koszt działalności operacyjnej niemający charakteru sanacyjnego. Zatem zaliczenie niesankcyjnej opłaty w koszty działalności operacyjnej może przebiegać zapisami:

  • Wn Podatki i opłaty,
  • Ma Rozrachunki publicznoprawne,

Jeśli jednostka oprócz informacji o kosztach wg rodzaju prowadzi jeszcze układ kalkulacyjny to konieczne są zapisy:

  • Wn odpowiednie konto zespołu 5,
  • Ma Rozliczenie kosztów.

Na podstawie wyciągu bankowego potwierdzającego uregulowanie zobowiązania z tytułu należnej opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunek urzędu marszałkowskiego dokonuje się zapisu:

  • Wn Rozrachunki publicznoprawne,
  • Ma Rachunek bieżący.

Kwotę zobowiązania z tytułu należnej opłaty za korzystanie ze środowiska pozostającą na koncie Rozrachunki publicznoprawne wykazuje się w pasywach bilansu, w pozycji B.III.2 lit. g) „Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek – z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń”.

Zastanawiać może oczywiście fakt czy opłatę dotycząca 2012r należy ująć w sprawozdaniu 2012 czy pod data obliczenia opłaty w 2013r.

Najwłaściwsze było ujęcie w księgach 2012r – tym bardziej iż w większości jednostek do końca stycznia 2013, bo do tego czasu trzeba ją było obliczyć i uiścić, sprawozdania nie były sporządzone.
W 2014 roku opłata będzie za 2013r należna dopiero do końca marca 2014r. Jeśli do tego czasu w jednostce nie będzie sporządzonego sprawozdania to opłatę za 2013r obliczona w 2014 trzeba ująć w księgach 2013. Jeśli kwota będzie nieistotna wartościowo ( w stosunku do rozmiarów działalności jednostki) i sprawozdanie za 2013 będzie już przygotowane to kierując się art 54 ust 2 ustawy o rachunkowości można te opłatę będzie ująć jako koszt 2014r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *