Przychody i koszty na przełomie roku – część 4

Koszty uzyskania bezpośrednio lub pośrednio związane z przychodami są kwalifikowane do danego roku obrotowego, jak następuje:

1. Koszty bezpośrednie związane z przychodami jak i w latach poprzednich, wpływają na wynik finansowy i dochód podatkowy w tym roku, w którym osiągnięto odpowiadające im przychody.

2. Koszty bezpośrednie dotyczące danego roku obrotowego, poniesione po jego zakończeniu, ale:

  • do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości (jeżeli rok obrotowy, a zatem i podatkowy, pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jest to 31 marca),
  • nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia rocznego zeznania podatkowego,

są zaliczane do roku obrotowego, w którym osiągnięto odpowiadające im przychody.

3. Koszty bezpośrednio związane z przychodami danego roku obrotowego, poniesione po upływie podanych wyżej terminów (a więc po zamknięciu ksiąg rachunkowych) wpływają na wynik finansowy i dochód podatkowy już w następnym roku obrotowym.

4. Koszty bezpośrednie, jeżeli nie uzyskano jeszcze odpowiadających im przychodów, wykazuje się w księgach na koniec roku obrotowego jako aktywa w szczególności: produkty, produkty w toku lub towary.

5. Koszty uzyskania, inne niż bezpośrednio związane z przychodami, potrąca się w dacie ich poniesienia, za którą uznaje się dzień ich zaksięgowania. W księgach zamykanego roku obrotowego powinny być ujęte – w myśl ustawy o rachunkowości – koszty pośrednie wynikające z operacji i zdarzeń gospodarczych, jakie w tym roku nastąpiły, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Jeżeli koszty pośrednie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, w którym je poniesiono, to podlegają rozliczeniu w czasie. Mówiąc ściślej, koszt pośredni, który dotyczy:

  • okresu dłuższego niż rok podatkowy,
  • okresu krótszego niż rok, ale odnosi się do dwóch lat podatkowych,
  • okresu krótszego niż rok, ale odnosi się w całości do następnego roku podatkowego

wymaga dla potrzeb podatkowych rozliczenia w czasie, analogicznie jak dla celów bilansowych. Będą to przykładowo faktury z tytułu umów ubezpieczenia, dzierżawy, czynszu inicjalnego przy umowach leasingu itp.

Jedna myśl na temat “Przychody i koszty na przełomie roku – część 4”

  1. Forma umowy kupna sprzedazy uniemozliwiała odliczenie podatku VAT zatem nie powinno się mówić iż nie skorzystaliśmy z odliczenia VAT. W art 86 ust 2 ustawy VAT nie ma mowy o możliwosci odliczenia VAT z umowy cywilnoprawnej.
    Zatem jesli nie był PRAWA do odliczenia VAT to w chwili wycofania samochodu nie korygujemy VAT ani nie wystawiamy faktury ze stawką 22% poza tym prosze pamiętac o rozporzadzeniu z 28-11-2008 DZ u 2008 nr 212 poz 1336 par 13 ust 1 pkt 5 zwalnia dostawę uzywanych samochodów osobowych nawet jeśli było prawo do odliczenia. Na razie rozporzadzenie obowiazuje – nie wiadomo czy zmiany w ustawie VAT je uchylą ale raczej nie przypuszczam…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *