Przychody i koszty na przełomie roku – część 6

W ustawie o rachunkowości określono, że wynik na działalności operacyjnej obejmuje przychody netto z uwzględnieniem wszelkich rabatów, upustów i innych zwiększeń lub zmniejszeń. Istotą dokonywanych korekt jest urealnienie w ewidencji księgowej dotychczasowych przychodów, a w konsekwencji powinny one dotyczyć okresu pierwotnej sprzedaży. Rozwiązanie takie zapobiega wykazaniu w księgach rachunkowych nierealnego wyniku finansowego. Dlatego wystawione faktury korygujące z tytułu zwrotów towarów lub udzielenia bonifikat i skont, pomyłek w cenie i ilości, po zakończeniu roku obrotowego, ale odnoszące się do osiągniętych w nim przychodów, powinny – w księgach rachunkowych – zmniejszać lub zwiększać pierwotne przychody, o ile korekta nastąpiła do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego (nie późniejszym niż do upływu terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego).
Również ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych stanowią, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choć nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
W tym kontekście wydaje się zasadny pogląd, ze korekty przychodów – na przełomie roku – m.in. z tytułu zwrotu towarów lub udzielenia bonifikat i skont powinny być adekwatne do określonych w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych korekt kosztów bezpośrednich. Przyjęcie innej interpretacji oznacza, że ten sam stan faktyczny, np. bonifikata, skutkuje wcześniej u otrzymującego ja odbiorcy, a później u udzielającego ja dostawcy, mimo, że stanowi jedną i tę samą operację. Dlatego potwierdzone przez odbiorców faktury korygujące z tytułu zwrotu towarów lub udzielenia bonifikat lub skont, wystawione po zakończeniu roku podatkowego, ale odnoszące się do osiągniętych w nim przychodów, powinny zmniejszać pierwotne przychody, o ile korekta nastąpiła do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego (nie później niż do upływu terminu złożenia rocznego zeznania). Interpretacje części organów skarbowych w tej sprawie są jednak i takie, że korekty przychodów należy dokonywać dopiero w tym roku podatkowym, w którym nastąpiły faktyczne zwroty towarów lub udzielono bonifikat i skont, bez względu na datę pierwotnej transakcji.

Jedna myśl na temat “Przychody i koszty na przełomie roku – część 6”

  1. Chyba redakcja portalu nie zrozumiała: jeżeli będzie dokonana zapłata ale nie zostanie wystawiona refaktura… to co bez VAT.

    Wykonanie usługi refakturowanej jest w tym samym momencie co przez pierwotnego wykonawcę; przecież refaktura to nic innego jak świadczenie usługi tyle, że za pomocą podmiotu trzeciego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *