Odszkodowanie nie zawsze stanowi przychód na gruncie PIT

Odpowiadając na pytanie Czytelnika należy podkreślić, iż stosownie do treści art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej: PDOF) wyliczenie źródeł przychodu ma jedynie charakter przykładowy. O otwartym charakterze powyższego katalogu najlepiej świadczy, iż na mocy art. art. 10 ust. 1 pkt 9 źródłami przychodów na gruncie PIT mogą być „inne źródła”. Powyższe oznacza, że przychody ze źródeł niewymienionych bezpośrednio w ustawie również podlegają opodatkowaniu PIT, chyba że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miała zastosowania lub przychody te zostaną zwolnione z opodatkowania.

W tym miejscu warto zauważyć, iż art. 21 PDOF zawiera katalog zwolnień przedmiotowych, czyli przypadków, w których określone przychody lub dochody uzyskane przez podatnika są wolne od podatku dochodowego. Wśród zwolnień przedmiotowych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wymieniono różnego rodzaju odszkodowania. Regulacje ustawy o PDOF jako zwolnione z opodatkowania przewidują:

– otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 3);

– odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego (art. 21 ust. 1 pkt 3a);

– odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku sądowego do wysokości określonej w tym wyroku (art. 21 ust. 1 pkt 3b);

– odszkodowania w postaci renty otrzymanej na podstawie przepisów prawa cywilnego przez poszkodowanego, który w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (art. 21 ust. 1 pkt 3c);

– odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego (art. 21 ust. 1 pkt 3d);

– odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych (art. 21 ust. 1 pkt 120).

Mając na uwadze art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PDOF trzeba podkreślić, iż odszkodowanie otrzymane przez Czytelnika na podstawie orzeczenia sądowego z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznym. Tym samym niniejsze odszkodowanie nie powinno być uwzględnione przy rozliczeniu składanego za 2009 r. zeznania PIT.

Jedna myśl na temat “Odszkodowanie nie zawsze stanowi przychód na gruncie PIT”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *