Odpisy na ZFŚS w 2013 roku

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2010 r. wyniosło 2822,66 zł, a w drugim półroczu 2010 r. wyniosło 2917,14 zł.  Zatem odpis podstawowy na jednego pracownika w 2013r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 37,5% z 2917,14 zł czyli 1.093,93 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.) równowartość dokonanych odpisów podstawowych i zwiększeń wynikających z ustawy o ZFŚS naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie:
– do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów
– do dnia 30 września tego roku pozostała część.

Dokonanie wpłaty jest jednym z warunków zaliczenia odpisów do kosztów uzyskania przychodów. Trzeba bowiem pamiętać o dwóch zasadach przy podatkowym uwzględnianiu tych odpisów:
– równowartość odpisów musi zostać przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy ( art. 16 ust1 pkt 9 updof i art. 23 ust 1 pkt 7 updof)
– dodatkowe kwoty odpisów, jeśli są dokonywane,  muszą wynikać z obowiązującego w jednostce regulaminu, który został przyjęty zgodnie z zasadami wynikającymi z prawa pracy.

Pracodawca musi ustalić przeciętną liczbę zatrudnionych w zakładzie i na tej podstawie obliczyć wysokość odpisu podstawowego i odpisów dobrowolnych. Jednakże wpłata pierwszej raty odpisu na Fundusz dotyczy tylko odpisu podstawowego. Natomiast przekazanie środków finansowych w terminie wrześniowym wymaga obligatoryjnego uwzględnienia także odpisów fakultatywnych.

Na przykład w interpretacji indywidualnej  Dyrektora  Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2010r. (sygn. ILPB3/423-285/10-2/JG) spółka zapytała czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w miesiącu, w którym przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% naliczonego odpisu na ZFŚS, Spółka ma prawo do zaliczenia w koszty podatkowe całej przekazanej kwoty odpisu (czyli 75%, co stanowi 9/12 odpisu), czy tylko kwotę, którą ujęto w rachunku wyników (5/12 odpisu)… Dyrektor potwierdził iż prawidłowe jest stanowisko spółki, która  powinna zaliczyć  do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych odpisu na ZFŚS w wysokości przelanej na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w miesiącu dokonania przelewu, czyli w miesiącu maju 75% odpisu oraz w miesiącu wrześniu 100% odpisu.

Trzeba podkreślić iż wartość odpisów ujętych jako koszty w księgach rachunkowych nie ma znaczenia dla możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *