Wystawianie faktur vat w walutach obcych wg regulacji VAT 2014

Moment powstania obowiązku podatkowego jest bowiem kluczowy dla ustalenia kursu, według którego należy dokonać takiego przeliczenia.
Jak wynika z zasady ogólnej (art. 31a ust. 1 ustawy o VAT) przeliczenia faktur w walucie obcej dokonuje się w oparciu o średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Alternatywnie, podatnik według swojego uznania może posłużyć się ostatnim kursem wymiany opublikowanym przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (przy czym, w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro).
Do końca roku 2013, powstanie obowiązku podatkowego było skorelowane co do zasady z chwilą wystawienia faktury dokumentującej dostawę towaru lub wykonanie usługi. Począwszy od 01.01.2014 obowiązek podatkowy powstaje natomiast co do zasady z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W konsekwencji zatem w sytuacji, gdy data dostawy na fakturze będzie inna od daty jej wystawienia zmianie ulegnie również kurs, według którego należy dokonywać przeliczenia faktur VAT w walutach obcych.
Przykładowo, gdy fakturę wystawimy 5 lipca za dostawę jaka była dokonana 20 czerwca, przeliczenia kwoty podatku VAT na PLN dokonać należy po kursie z 19 czerwca.
Jednocześnie warto zaznaczyć, że do końca 2013 r. podstawa opodatkowania wszystkich pozycji faktury wystawionej w walucie obcej przeliczana była z wykorzystaniem kursu przeliczeniowego właściwego dla całego dokumentu. W nowym roku natomiast, jeżeli faktura zawierać będzie wiele pozycji różniących się datą powstania obowiązku podatkowego, każdą trzeba będzie przeliczyć według indywidualnego dla niej kursu.
Ponadto, należy zauważyć, że od 2014 r. podatnik będzie mógł co do zasady wystawiać fakturę aż do 30 dni przed datą dostawy lub wykonania usługi. W rezultacie zatem zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy o VAT wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego spowoduje, że w celu przeliczenia kwoty podatku na PLN podatnik będzie musiał posłużyć się średnim kursem na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *