Konsekwencje podatkowe wprowadzenia sprzedaży przy użyciu kart podarunkowych

Przedsiębiorcy wprowadzający dla swoich klientów możliwość dokonywania zakupów przy pomocy kart podarunkowych muszą zwrócić uwagę na szereg istotnych kwestii związanych z rozliczeniami podatkowymi tego typu transakcji oraz ich ewidencjonowaniem.

Najczęściej zakup bonu podarunkowego upoważnia do wymiany tego bonu w określonym terminie na usługę lub towar oferowany przez przedsiębiorcę sprzedającego bon. Co do zasady, bon podarunkowy opiewa na wartość zgodną z wysokością środków zapłaconych za jego zakup przez klienta, choć możliwe są sytuacje, gdy bon będzie opiewać na wyższą wartość (takie sytuacje nie są jednak omawiane w niniejszym artykule). Po upływie terminu ważności bonu niewykorzystane środki, które zostały na nim zgromadzone, najczęściej nie podlegają zwrotowi.

Sprzedaż bonu podarunkowego a VAT

W momencie sprzedaży karty podarunkowej i otrzymania od klienta należności z tego tytułu  przedsiębiorca nie rozpoznaje obowiązku podatkowego w VAT, gdyż czynność ta nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT. Kwoty wpłaconej za nabycie bonu nie można również uznać za zaliczkę w rozumieniu ustawy o VAT, gdyż w momencie dokonywania zakupu karty nie wiadomo jeszcze, jaki towar zostanie nabyty przy jej wykorzystaniu. Tym samym, ze względu na brak objęcia sprzedaży bonu podarunkowego podatkiem VAT, przedsiębiorca nie ewidencjonuje jego sprzedaży w kasie fiskalnej, ani nie dokumentuje fakturą VAT, czy paragonem fiskalnym.

Obowiązek podatkowy w VAT powstanie dopiero w momencie dokonania zakupu towaru/usługi przy użyciu karty podarunkowej. W tym momencie należy zaewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej i ewentualnie wystawić fakturę VAT (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 17 lutego 2012 roku, sygn. ILPP2/443-1559/11-5/AD).

Sprzedaż bonu podarunkowego a konsekwencje na gruncie podatków dochodowych

Biorąc pod uwagę, że wydanie karty podarunkowej nie jest sprzedażą towaru, ani świadczeniem usług, również na gruncie ustaw o podatkach dochodowych, kwota uzyskana od klienta w momencie sprzedaży bonu nie będzie wiązała się z obowiązkiem rozpoznania przychodu przez sprzedawcę. Na gruncie przepisów o podatkach dochodowych, kwotę wpłaconą przez klienta w zamian za kartę sprzedawca powinien traktować na równi z zaliczką (wpłatą na poczet dostaw towarów i usług w następnych okresach rozliczeniowych). Przychód podatkowy powstanie u sprzedawcy dopiero w momencie wydania towaru po okazaniu karty podarunkowej.

Konsekwencje niewykorzystania całości środków zgromadzonych na karcie podarunkowej

Jeżeli nabywca karty nie wykorzysta środków na niej zgromadzonych w danym terminie (tj. w terminie ważności karty), podmiot wystawiający kartę nie powinien deklarować należnego podatku VAT od kwot otrzymanych tytułem sprzedaży karty. Zatrzymane środki ze sprzedaży niewykorzystanych kart nie podlegają bowiem opodatkowaniu VAT, gdyż w przedmiotowej sytuacji nie dochodzi do dostawy towarów ani świadczenia usług. Analogicznie, w razie wykorzystania w okresie ważności karty jedynie części środków na niej zgormadzonych, VAT należny powinien zostać zadeklarowany tylko od kwoty, która została wykorzystana przez klienta na zakup towaru lub usługi.

Natomiast na gruncie przepisów o podatkach dochodowych w sytuacji, w której klient nie wykorzysta środków zgormadzonych na karcie w terminie ważności, z dniem upływu ważności karty, sprzedawca powinien rozpoznać przychód odpowiadający wysokości niewykorzystanych środków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *