Zaświadczenie o niekaralności od członka zarządu mieszkającego zagranicą czasami konieczne w przypadku udziału w przetargu

Powołany przepis odnosi się do osób fizycznych, wspólników spółek jawnych, partnerów lub członków zarządu spółek partnerskich, komplementariuszy spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz urzędujących członków zarządu osób prawnych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy (wspólnicy spółek jawnych, partnerzy lub członkowie zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz urzędujący członkowie zarządu osób prawnych), mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Podkreślić przy tym należy, że przedłożenie oświadczenia złożonego przed notariuszem może być dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy nie wydaje się zaświadczeń w miejscu zamieszkania tych osób, wykonawca nie ma w tym zakresie dowolności. Jednocześnie zamawiający nie posiada uprawnień, aby pomimo złożenia zaświadczenia żądać od wykonawcy złożenia oświadczenia złożonego przed notariuszem. Na analogicznym stanowisku stanęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 29 marca 2010 r. sygn. akt KIO/UZP 303/10 podano, że w ocenie Izby, żądanie od wykonawców zagranicznych na potwierdzenie tego, iż ich urzędujący członkowie organu zarządzającego nie zostali skazani za przestępstwa, których katalog został wskazany w art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, dwóch rodzajów dokumentów, tj. zaświadczenia właściwego organu (…) a jednocześnie dokumentu zawierającego oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju pochodzenia osoby, nie znajduje oparcia w przepisach rozporządzenia. Uznała, że akceptacja stanowiska odwołującego prowadziłaby do zastosowania mieszanej formy dokumentowania niekaralności, a ta nie jest w przepisach o zamówieniach publicznych dopuszczona. Stąd też, żądanie przez zamawiającego jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji (np. oświadczenia złożonego przed notariuszem) w celu potwierdzenia niekaralności członków zarządu spółki, przy jednoczesnym braku kwestionowania zaświadczenia, było nieuzasadnione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *