Odszkodowanie za nierówne traktowanie – novum w przepisach

Ustawa określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz organy właściwe w tym zakresie.

Nierówne traktowanie zostało zakazane w zakresie kształcenia zawodowego, działalności gospodarczej i zawodowej (szczególności w ramach stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej), działalności związkowej, a także dostępu i warunków korzystania z instrumentów rynku pracy, zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, edukacji oraz usług, jeżeli są one oferowane publicznie. Ponadto zakazane są zachęcanie do nierównego traktowania lub nakazywanie nierównego traktowania. Ustawa określa także, że nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania podejmowanie działań służących zapobieganiu nierównemu traktowaniu lub wyrównywaniu niedogodności związanych z nierównym traktowaniem, u podstaw których leży jedna lub kilka przyczyn, o których mowa powyżej.

Na podstawie zapisów ustawy osobie, która doznała dyskryminacji ze względu płeć, rasę, pochodzenie i.t.d. przysługuje prawo do żądania odszkodowania, przy czym ustawa wprowadza odstępstwo od zasady, która określa rozłożenie ciężaru dowodowego w procesie. Zgodnie z ogólną regulacją, zawartą w art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W myśl ustawy antydyskryminacyjnej osoba, która doznała nierównego traktowania musi jedynie uprawdopodobnić fakt naruszenia. W przypadku uprawdopodobnienia naruszenia zasady równego traktowania ten, któremu zarzucono naruszenie tej zasady, jest obowiązany wykazać, że nie dopuścił się jej naruszenia.

Ustawa odrębnie reguluje również terminy przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia zasad równego traktowania i określa je na 3 lata od dnia powzięcia przez poszkodowanego wiadomości o naruszeniu zasady równego traktowania, nie dłużej jednak niż 5 lat od zaistnienia zdarzenia stanowiącego naruszenie tej zasady.

Dochodzenie roszczeń na podstawie wprowadzonej ustawy antydyskryminacyjnej nie pozbawia prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów innych ustaw.

Wykonywanie zadań związanych z realizacją zasady równego traktowania powierzone zostało Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *