Komisja Europejska przyjęła kolejne zmiany w MSSF

Zmiany te zostały przyjęte Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 183/2013 z dnia 4 marca 2013 r. (Dziennik Urzędowy L 061 , 05/03/2013 P. 0006 – 0008)

Zmiany do MSSF 1 dotyczą otrzymanych pożyczek rządowych o stopie procentowej niższej od rynkowych stóp procentowych, a ich celem jest zwolnienie jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z obowiązku pełnego retrospektywnego stosowania odpowiednich wymogów w dniu przejścia na MSSF.
Jest to kolejny wyjątek od zasady retrospektywnego stosowania MSSF, nakładając wymóg, by jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy stosowały wymogi określone w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz w MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej prospektywnie w odniesieniu do pożyczek rządowych istniejących w dniu przejścia na MSSF.

Warto zaznaczyć, iż wszelkie odniesienia do MSSF 9, który jest jeszcze nie przyjęty przez KE  odczytywać z rozporządzenia należy jako odniesienia do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena.
Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2013 r. lub później.

Na czym konkretnie polegają zmiany:
Zgodnie z par B1 Jednostka stosuje następujące wyjątki od retrospektywnego podejścia przy przechodzeniu na MSR/MSSF:

  • usuwanie z bilansu aktywów finansowych i zobowiązań finansowych (paragrafy B2 i B3);
  • rachunkowość zabezpieczeń (paragrafy B4-B6);
  • udziały niekontrolujące (paragraf B7);
  • klasyfikacja i wycena aktywów finansowych (paragraf B8);
  • wbudowane instrumenty pochodne (paragraf B9) oraz
  • pożyczki rządowe (paragrafy B10-B12).

Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy powinna zaklasyfikować wszystkie otrzymane pożyczki rządowe otrzymane jako zobowiązanie finansowe lub instrument kapitałowy zgodnie z MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja.

Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy stosuje wymogi prospektywnie w odniesieniu do pożyczek rządowych istniejących w dniu przejścia na MSSF i nie ujmuje jako dotacji rządowej świadczenia w formie pożyczki rządowej o stopie procentowej poniżej rynkowych stóp procentowych. Czyli gdy jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy zgodnie z wcześniej przez nią stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości nie ujmowała i nie wyceniała pożyczki rządowej o stopie procentowej poniżej rynkowych stóp procentowych na podstawie wymogów zgodnych z MSSF, stosuje ona wynikającą z wcześniej stosowanych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości wartość bilansową pożyczki w dniu przejścia na MSSF jako wartość bilansową pożyczki w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej według MSSF. Jednostka stosuje MSSF 9 ( MSR 39)  na potrzeby wyceny takich pożyczek po dniu przejścia na MSSF.
Jako wyjątek wskazano w par B11 iż jednostka może stosować wymogi MSR 39 i MSR 20 retrospektywnie w odniesieniu do wszelkich pożyczek rządowych otrzymanych przed dniem przejścia na MSSF, pod warunkiem że konieczne do tego informacje były w posiadaniu jednostki w momencie początkowego ujęcia tej pożyczki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *