Nowe rozporządzenie dotyczące cen transferowych

Zastąpiło ono rozporządzenie z 10 października 1997 roku w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz.U.97.128.833). Oprócz zmian o charakterze porządkującym, nowe rozporządzenie wprowadziło szereg istotnych dla podatnika zmian w zakresie realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

Wprowadzenie procedury korekty zysku.

Rozporządzenie wprowadziło przejrzysty opis procedury, pozwalającej na unikniecie podwójnego opodatkowania w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotem krajowym a powiązanym z nim
podmiotem zagranicznym. Procedura została wprowadzona w oparciu o Konwencję Arbitrażową (konwencja z 23 lipca 1990 roku w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku
korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, Dz.U.07.152.1080) oraz zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przewiduje ona, iż na wniosek podatnika, złożony do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wszczęta zostaje procedura, mająca na celu dokonanie
korekty zobowiązań podatkowych w przypadku oszacowania cen u jednego z powiązanych kontrahentów. Pomimo faktu,  że sama możliwość zwracania sie z wnioskiem o dokonanie korekty nie jest novum (ogólne przepisy zawarte były również w poprzednim rozporządzeniu), to nowe zapisy dokładnie precyzują przebieg procesu i jednocześnie wskazują, że procedura porozumiewania sie organów podatkowych zainteresowanych państw powinna zostać zakończona w ciągu dwóch lat od daty złożenia wniosku.

Analiza porównywalności transakcji

Nowe rozporządzenie wprowadziło zmianę, polegającą na przesunięciu rozdziału, mówiącego o porównywalności transakcji przez przepisy opisujące stosowanie poszczególnych metod szacowania dochodu. Zmiana ta ostatecznie precyzuje, że warunki porównywalności odnoszą sie do każdej z 2 metod szacowania, a nie wyłącznie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (co można było wywnioskować z umiejscowienia tych przepisów oraz przepisów dotyczących metod w poprzednim rozporządzeniu). Ponadto, nowe przepisy wskazują w szczególności,  że porównywalność powinna być badana jedynie w odniesieniu do ekonomicznie istotnych, a nie wszystkich cech transakcji z podmiotem powiązanym.

Doprecyzowanie stosowania metody rozsądnej marży (koszt plus)

W przepisach dotyczących stosowania metody koszt plus doprecyzowano i rozwinięto pojecie bazy kosztowej oraz narzutu. W efekcie potwierdzone zostało, że narzut należy stosować w odniesieniu do całej bazy kosztowej, a nie jedynie do kosztów bezpośrednio związanych nabyciem lub wytworzeniem przedmiotu transakcji.

Zmiana w stosowaniu metody podziału zysku

Z przepisów dotyczących stosowania metody podziału zysku w wariancie analizy rezydualnej usunięty został zapis, mówiący o możliwości podziału straty. Może to powodować wątpliwości, czy w praktyce metoda ta będzie mogła mieć zastosowanie w sytuacjach, w których całkowity zysk do podziału jest niższy, niż suma rutynowych zysków, jakie powinny zostać przypisane poszczególnym stronom transakcji.

Usuniecie kontrowersyjnego przepisu

W nowym rozporządzeniu usunięty został kontrowersyjny §13 poprzedniego rozporządzenia, mówiący o możliwości nie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem dóbr niematerialnych lub usług, jeśli korzyści z uzyskanych świadczeń były w oczywisty sposób mniejsze od oczekiwanych w związku z nabyciem korzyści. Przepis ten został zastąpiony regulacją, dającą organom podatkowym możliwość dokonania oceny prawidłowości określenia wysokości poniesionych wydatków w przypadku rozbieżności pomiędzy wysokością poniesionych kosztów a wielkością oczekiwanych korzyści.

Objecie przepisami rozporządzenia zakładów

Przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie do szacowania dochodów podmiotów zagranicznych, prowadzących działalność poprzez położony na terenie RP zakład, jak również podmiotów krajowych, prowadzących działalność poprzez zakład, położony na terytorium innego państwa.

Warto również odnotować, że wprowadzono drugie, analogiczne rozporządzenia, mające zastosowanie do osób fizycznych, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Wprowadzone zmiany maja charakter pozytywny i powinny doprowadzić do zwiększenia przejrzystości postępowania organów podatkowych przy szacowaniu cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, jak również mogą doprowadzić do zmniejszenia liczby sytuacji, w których dochodzi do podwójnego opodatkowania.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dalszych informacji lub chcieliby Państwo przedyskutować wpływ nowych regulacji na stosowana przez Państwa politykę cen transferowych, prosimy o kontakt z następującymi specjalistami MDDP:

Arkadiuszem Żurawickim, nr tel. +48 22 322 6884, e-mail: Arkadiusz.Zurawicki@mddp.pl,

Tomaszem Adamskim, nr tel. +48 22 322 6886, e-mail: Tomasz.Adamski@mddp.pl,

Grzegorzem Garbarczykiem, nr tel. +48 22 322 6888, e-mail: Grzegorz.Garbarczyk@mddp.pl.

Jedna myśl na temat “Nowe rozporządzenie dotyczące cen transferowych”

 1. usługi te zaliczane są do grupy 01.41.12. – usługa zakładania ogrodów i zagospodarowania terenów zielonych , to moim zdaniem stawka VAT 7%.

  działalność zagospodarowania terenów obejmuje dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie parków i ogrodów:

  – przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,
  – przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),
  – na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),
  – przy budynkach przemysłowych i handlowych.

  Zgodnie z objaśnieniami działalność ta obejmuje również dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie zieleni:

  – budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),
  – autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,
  – terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),
  – wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków)…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *