Polski fiskus będzie wiedział więcej o szwajcarskich kontach

Nowy protokół wejdzie w życie po zakończeniu procedur ratyfikacyjnych, jednak przewiduje on szereg przepisów przejściowych, zgodnie z którymi niektóre jego postanowienia znajdą zastosowanie później.
Na uwagę zasługuje zawarta w nowym protokole pełna klauzula wymiany informacji podatkowych ułatwiająca dostęp do informacji podatkowych będących w posiadaniu banków i instytucji finansowych. Klauzula wprowadza procedurę wymiany informacji podatkowej na wniosek administracji podatkowej drugiego państwa, ale tylko w przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie dostępne w ramach wewnętrznych procedur źródła informacji. Uniemożliwiono realizację procedury wymiany informacji podatkowych, gdy wyłączną przyczyną złożenia wniosku przez organ jest gromadzenie informacji o podatniku.
W zakresie dywidend wypłacanych spółce kapitałowej przewidziano 15% podatek u źródła liczony od kwoty dywidendy brutto – do tej pory stawka ta wynosiła 5% kwoty dywidendy brutto, jeżeli odbiorcą była spółka (inna niż spółka jawna), której udział w kapitale spółki wypłacającej wyniósł co najmniej 25% i 15% kwoty dywidendy brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.
Wprowadzono jednak zwolnienie z podatku u źródła w przypadku, gdy uprawnionym do dywidendy jest spółka (inna niż spółka osobowa) posiadająca w chwili wypłaty przynajmniej 10%-owy udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendę i udział ten jest w posiadaniu podmiotu uprawnionego do dywidendy przez nieprzerwany okres minimum 24 miesięcy. Wprowadzono także zwolnienie z podatku u źródła od dywidend wypłacanych funduszom emerytalnym, jeżeli fundusze te zostały uznane dla celów podatkowych oraz utworzone i są nadzorowane zgodnie z prawem państwa rezydencji beneficjenta dywidendy.
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, podatek u źródła z tytułu odsetek nie mógł przekroczyć 10% kwoty brutto tych odsetek. Przepisy protokołu z 20 kwietnia 2010 r. zmniejszają tę stawkę do 5%. Ponadto, dodano zapis o zwolnieniu z tego podatku w przypadku, gdy osobą uprawnioną do odsetek jest spółka powiązana ze spółką wypłacającą odsetki.
Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów polsko-szwajcarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, należności licencyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości 10%, chyba że – zgodnie z zasadą wzajemności – opodatkowanie nie występuje. Nowy protokół wprowadza w tym zakresie istotną zmianę. Mianowicie, przewiduje on opodatkowanie należności licencyjnych u źródła według stawki 5%, a ze zwolnienia z tego podatku korzystają wypłaty należności licencyjnych dokonywane między (zdefiniowanymi w umowie) podmiotami powiązanymi.
To nie jedyne, ale mające potencjalnie najszersze zastosowanie, zmiany wprowadzone protokołem z 20 kwietnia 2010 r. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że na zakres opodatkowania wypłat między polskimi i szwajcarskimi rezydentami podatkowymi mają wpływ także przepisy ustaw podatkowych i niektórych dyrektyw, które już dziś przewidują preferencyjne zasady opodatkowania u źródła.

Jedna myśl na temat “Polski fiskus będzie wiedział więcej o szwajcarskich kontach”

  1. sprawdź w KRUS bo są chyba limity – jeśli masz odpowiednio dużo ha i płacisz jakiś czas to nie musisz jesli założysz firmę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *