Niezwykle ważne zmiany dotyczące hipotek

Jedna hipoteka będzie mogła zabezpieczać różne wierzytelności pieniężne – zarówno istniejące, jak i przyszłe, w walucie polskiej bądź obcej, wierzytelności warunkowe o ustalonej lub nieustalonej wysokości. Istotnym novum jest wprowadzenie tzw. administratora hipoteki, wzorowanym na instytucji administratora zastawów. Zadaniem, a jednocześnie uprawnieniem administratora hipoteki będzie zawarcie umowy o ustanowienie hipoteki oraz wykonywanie praw i obowiązków wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek wierzycieli, których wierzytelności są objęte zabezpieczeniem. Wierzyciele będą więc tworzyć swoiste konsorcjum, w celu udzielenia kredytu na określony cel.

W takim przypadku, w umowie ustanawiającej hipotekę konieczne będzie określenie zakresu zabezpieczenia poszczególnych wierzytelności oraz przedsięwzięcia, którego sfinansowaniu służą. Umowa o ustanowienie hipoteki na rzecz administratora będzie musiała zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątek, wskazany w treści art. 95 ustawy prawo bankowe, który umożliwia ustanowienie hipoteki na podstawie dokumentu wydanego jedynie przez bank. Administratorem hipoteki będzie mógł zostać jeden z wierzycieli albo nawet osoba trzecia. Nowelizacja nie wprowadza ograniczenia co do tego, czy może to być bank czy też innego rodzaju instytucja. W księdze wieczystej administrator hipoteki będzie wpisywany jako wierzyciel hipoteczny. Administratora hipoteki nie będzie można ustanowić np. w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę innego kredytu. Najprawdopodobniej administratora hipoteki nie będzie można ustanowić w przypadku, w którym źródłem wierzytelności nie jest kredyt czy pożyczka, ale np. leasing, factoring czy gwarancja bankowa. Ponadto ustawodawca zlikwidował zasadę tożsamości waluty hipoteki i waluty wierzytelności. Oznacz to, że strony będą miały możliwość ustanowienia hipoteki w walucie innej niż waluta, w której wyrażona jest wierzytelność hipoteczna. Zmiana ta istotnie uprości procedurę przewalutowywania kredytów. Jednocześnie zmiana waluty nie będzie uważana za zmianę treści hipoteki, o ile nie będzie wiązać się ze zmianą sumy hipoteki.

Niestety mimo nowelizacji nie zostały wprowadzone odpowiednie przepisu odnośnie np. kursów, według których należałoby przeliczyć sumę hipoteki w sytuacji zmiany waluty. Nowe regulacje prawne będą wymagały przede wszystkim od banków dostosowania standardowych dokumentacji do nowego stanu prawnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *