Mniej stałych kontroli przy wytwarzaniu wyrobów akcyzowych

Przypomnijmy, iż dotychczasowe regulacje prawne w zakresie kontroli wytwarzania wyrobów akcyzowych zakładały w wielu przypadkach stała obecność pracowników urzędów celnych w przedsiębiorstwach produkujących te wyroby. Dotyczyło to m.in. firm wytwarzających wino, piwo, papierosy, oraz dokonujących obrotu produktami ropochodnymi.
Natomiast w świetle znowelizowanych przepisów, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia, stałą kontrolą objęte są jedynie podmioty wytwarzające, oczyszczające, odwadniające alkohol etylowy, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz produkujące napoje spirytusowe. Powyższe dotyczy również firm używających skażalników przy produkcji np. rozpuszczalników.

Co niezwykle istotne, na mocy § 4 ust. 3 cytowanego rozporządzenia, właściwy naczelnik urzędu celnego może objąć kontrolą stałą inne podmioty, jeżeli przerabiają, zużywają, przyjmują lub wydają alkohol etylowy w ilości przekraczającej rocznie 20 000 dm[3] alkoholu etylowego 100% vol; produkują, przyjmują lub wydają wyroby energetyczne objęte procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego, określone w poz. 20 załącznika nr 2 do ustawy; produkują, przyjmują, wydają lub dokonują przeładunku wyrobów energetycznych, określonych w poz. 21 załącznika nr 2 do ustawy. Obejmując kontrolą stałą podmioty, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia, właściwy naczelnik urzędu celnego bierze pod uwagę ryzyko, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, oraz liczbę czynności podlegających kontroli, o których mowa w § 4ust. 3 rozporządzenia. Jednakże naczelnik urzędu celnego jest zobligowany do zawiadomienia danego podmiotu na siedem dni przed objęciem tą formą kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *