Zmiana przepisów w zakresie sądu właściwego do rozpoznawania spraw z zakresu prawa autorskiego

Zobowiązanie do wydania przedmiotowego rozporządzenia zawiera ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, która w art. 110 20 stanowi, że sądem właściwym do rozpoznawania spraw o:

  • zatwierdzenie albo odmowę zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, w przypadku niezadowolenia uczestnika postępowania z orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego, lub umorzenia postępowania w tym zakresie przed zespołem orzekającym Komisji (art. 110 14 ust. 1 i 3)
  • rozpoznanie odwołań od orzeczeń zespołu orzekającego Komisji co do wskazania przez Komisję Prawa Autorskiego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, w przypadku gdy twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego nie należy do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa.(art. 110 17 ust.6 )

– będzie sąd okręgowy, którego w drodze rozporządzenia wskaże Minister Sprawiedliwości.

Czyniąc zadość regulacji ustawowej w dniu 03 lutego 2011r. Minister Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia wyznaczył, iż sądem okręgowym właściwym do rozpoznawania powyższych spraw będzie Sąd Okręgowy w Poznaniu. Motywując wybór Minister Sprawiedliwości wskazał, że Sąd Okręgowy w Poznaniu oraz Sąd Apelacyjny w Poznaniu (który będzie sądem odwoławczym od orzeczeń Sądu Okręgowego w Poznaniu) są stosunkowo najmniej obciążonymi sądami w kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *