Księgowanie leasingu zwrotnego u korzystającego, część 2

Przypomnijmy, że w przypadku leasingu o charakterze operacyjnym, gdy umowa sprzedaży oraz umowa leasingu zostały zawarte na warunkach rynkowych zyski lub straty ze sprzedaży oraz opłaty leasingowe wpływają u korzystającego na wynik finansowy bieżącego okresu. Jeżeli jednak strata ze sprzedaży rekompensowana jest przez opłaty leasingowe, które są niższe od rynkowych wówczas podlega ona rozliczeniu w czasie i ujmowana jest w koszty proporcjonalnie do rat leasingowych przez okres trwania umowy leasingowej. W odwrotnej sytuacji, gdy cena sprzedaży jest wyższa od wartości rynkowej, to zysk ze sprzedaży rozlicza się w czasie przez okres trwania umowy leasingowej zmniejszając odpowiednio opłaty leasingowe.

Przykład
Spółka dokonała sprzedaży budynku administracyjnego ze stratą i zawarła umowę leasingu zwrotnego operacyjnego. Zgodnie z warunkami umowy leasingu Spółka będzie płaciła opłaty leasingowe na poziomie niższym niż rynkowe.
Wartość netto przedmiotu leasingu wynosiła 200.000 PLN (wartość brutto – 320.000 PLN, dotychczasowe umorzenie 120.000 PLN), a cena sprzedaży 150.000 PLN. Wartość budynku wg cen rynkowych wynosiła 250.000 PLN. Umowę leasingową zawarto na okres 3 lat. Harmonogram opłat leasingowych kształtuje się następująco:

1 rok – 90.000 PLN
2 rok – 80.000 PLN
3 rok – 70.000 PLN
Razem – 240.000 PLN

Rozliczenie straty na sprzedaży budynku administracyjnego następuje proporcjonalnie do wysokości opłat leasingowych w następujący sposób:

1 rok = (90.000/240.000)*50.000 = 18.750
2 rok = (80.000/240.000)*50.000 = 16.667
3 rok = (70.000/240.000)*50.000 = 14.583

Ujęcie księgowe:

1. Sprzedaż budynku administracyjnego:
a. wyksięgowanie wartości księgowej środka trwałego
b. ujęcie faktury sprzedażowej (VAT 23%)
2. Rozliczenie strat proporcjonalnie do opłat leasingowych (w skali roku)

\"\"

Dalsze księgowania są analogiczne jak w leasingu operacyjnym.
zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *