Cechy jakim powinien odpowiadać dowód księgowy – co warto uwzględnić pisząc instrukcję obiegu dokumentów

Cechy te przedstawia poniższa tabela:

 

 dokumentalność zaistniałych zdarzeń lub stanów – dokumentuje zdarzenia lub stany w danym miejscu lub w czasie
 trwałość dotyczy przede wszystkim wpisanej treści i liczb, cecha ta  ma zapobiegać usunięciu, wymazaniu, poprawieniu lub wyblaknięciu informacji z upływem czasu
 rzetelność dane na dowodzie księgowym muszą odzwierciedlać stan faktyczny, realnie istniejący
 kompletność dane na dowodzie księgowym muszą być kompletne, zawierające co najmniej te dane wymienione w art. 21 ustawy o rachunkowości
 jednorodność dokumentowanych operacji gospodarczych lub finansowych – na jednym dowodzie księgowym można dokumentować operacje tego samego rodzaju lub jednorodne
 chronologiczność wystawionych kolejno dowodów księgowych – kolejne dowody tego samego rodzaju muszą być datowane zgodnie ze stanem faktycznym, nie wolno antydatować dowodów księgowych
 systematyczność numerowania kolejnych dowodów księgowych – dowody tego samego rodzaju muszą posiadać numerację (kolejną od początku roku obrotowego)
 identyfikacyjność każdego dowodu księgowego – dowody podłączone pod wyciąg bankowy winny mieć numer zgodny z numerem wyciągu, numer kolejny zapisu na zbiorczym dokumencie księgowym
 poprawność formalna zgodność wystawionego dowodu księgowego z przepisami prawa i niniejszą instrukcją wewnętrzną jednostki
 poprawność merytoryczna zgodność przedmiotowa, cenowa, podatkowa, odpowiedniość zastosowanych miar z faktycznym przebiegiem operacji gospodarczej,
 poprawność rachunkowa zgodność obliczeń rachunkowych ze stanem faktycznym i zasadami matematyki – pamiętajmy wystawienie dokumentu za pomocą systemu informatycznego nie gwarantuje tej poprawności
 podmiotowość dowodu księgowego – każdy dowód musi zawierać dane o podmiocie lub podmiotach uczestniczących w operacji gospodarczej lub finansowej, wg tej cechy stosuje się podział kolejnych egzemplarzy, np. oryginał dla nabywcy, kopia dla sprzedawcy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *