Inwestycje w nieruchomości w kontekście zmian do Ustawy o Rachunkowości i zmian do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 40

W art. 3 ust. 1 pkt 17 UoR pojawiła się nowa definicja inwestycji w nieruchomości. Aktualnie inwestycje obejmują nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Bardzo ważną zmianą było dokładne określenie, w jaki sposób powinien być rozpoznawany wynik na aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej. Art. 3 ust ok. 32 lit c UoR mówi, iż pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują mi.in. koszty i przychody związane z utrzymywaniem nieruchomości zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem do środków trwałych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą. Brak precyzyjnego zapisu w poprzedniej wersji ustawy powodował, iż przygotowujący sprawozdania finansowe mieli problem w jaki sposób rozpoznać wynik na wycenie. Większość użytkowników sugerowała się zapisem art. 35 ust 4 UoR który mówił, iż zwiększenie wartości inwestycji powinno zostać odniesione na kapitał za aktualizacji, a zmniejszenie – na obniżenie kapitału, a następnie w koszty finansowe po wyczerpaniu kwot w kapitale.
Dokładniejsze informacje odnośnie traktowania nieruchomości inwestycyjnych można znaleźć w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. MSR 40 zawiera dokładne wytyczne, w jaki sposób wyceniać nieruchomości oraz jak księgowo rozpoznać przeniesienie nieruchomości pomiędzy pozycjami sprawozdań finansowych. Ważną zmianą do standardu, wprowadzoną w maju 2008 r. jest włączenie możliwości wyceny nieruchomości inwestycyjnych w budowie w wartości godziwej. Dotychczas, nieruchomości inwestycyjne w budowie podlegały pod MSR 16 „Środki trwałe” a zatem do momentu zakończenia budowy wyceniane były według kosztu. W momencie zakończenia budowy mogły zostać wycenione w wartości godziwej z wynikiem na wycenie odnoszonym do rachunku wyników. Zmiana ta kończy zatem z dualizmem traktowania nieruchomości inwestycyjnych, który zarzucany był przez użytkowników standardów.

Jedna myśl na temat “Inwestycje w nieruchomości w kontekście zmian do Ustawy o Rachunkowości i zmian do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 40”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *