Gdy pracownik skorzysta z opcji, spółka potrąci podatek

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 stycznia 2011 r., (IPPB2/415-919/10-3/MK1).

Wbrew dominującemu stanowisku sądów administracyjnych, większość organów podatkowych prezentuje opinię, zgodnie z którą realizacja przez pracowników opcji na nabycie udziałów (akcji) powoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu. W opinii fiskusa, gdy koszty planu opcyjnego ponoszone są przez pracodawcę, przychód ten będzie miał swoje źródło w istniejącym stosunku pracy. Na pracodawcy będą zatem spoczywały obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy. Powyższe obowiązki nie powstaną jednak w zakresie w jakim koszty zostaną poniesione przez podmiot trzeci (np. spółkę-matkę); uzyskane przysporzenie jest wtedy klasyfikowane przez organy podatkowe  jako przychody z innych źródeł. Interpretacja dotyczy konsekwencji przyznania opcji na udziały w spółce z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej. Ponieważ wniosek dotyczył zaistniałego stanu faktycznego, interpretacja została wydana w oparciu o przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2011 r. W bieżącym roku ustawodawca dokonał istotnych modyfikacji w zakresie opodatkowania planów motywacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *