Zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej

W celu skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze, niezbędne jest złożenie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania obrotu. Po drugie, konieczne jest rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących nie później niż w obowiązujących podatnika terminach.

Inaczej przedstawiają się zasady stosowania ulgi na nabycie kas rejestrujących w przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT lub podatników zwolnionych od podatku. Podstawowa różnica dotyczy sposobu uzyskania zwrotu. W przypadku tego rodzaju podmiotów, stosownie do treści art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w art. 111 ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika. Wspomniani podatnicy w celu uzyskania opisywanego zwrotu powinni  rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas rejestrujących nie później niż w obowiązującym ich terminie oraz złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania oraz instalacji.

Zwrot kwot wydatkowanych na nabycie kas rejestrujących na rzecz podatników zwolnionych oraz wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z opodatkowania dokonywany jest na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej. Natomiast w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi wniosek o zwrot powinien dodatkowo zawierać informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Dodatkowo do wniosku o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kasy konieczne jest dołączenie danych określających imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który
dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej; oryginału faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;  informacji o numerze rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika, na który należy dokonać zwrotu. Z kolei podatnicy świadczący usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi do wniosku o zwrot powinni dołączyć fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług.

Jedna myśl na temat “Zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *