Opodatkowanie imprez integracyjnych

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie na uwadze należy mieć, iż stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Tym samym na mocy wskazanej normy prawnej przychody pracownicze stanowią: wypłaty pieniężne, świadczenia w naturze, inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne.

Natomiast organy podatkowe uznają, iż na mocy art. 12 ust. 1 przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń pieniężnych w naturze bądź ich ekwiwalenty – bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W rezultacie  przychodem ze stosunku pracy nie jest jedynie wynagrodzenie za pracę, ale także inne przysporzenia majątkowe, do których organy podatkowe przeważnie zaliczają wartość świadczeń udostępnionych pracownikowi przez pracodawcę podczas imprez integracyjnych oraz okolicznościowych.

Zdaniem organów podatkowych pojęcie przychodu pracownika należy rozumieć szeroko, a tym samym w każdym przypadku, w którym uzyska on jakąś realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień, zawartym w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tak m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 maja 2009 r., sygn. ILPB1/415-212/09-4/TW oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2009 r. ITPB2/415-1126/08/MK).

W opinii wielu organów podatkowych wartość świadczeń opłaconych za pracownika z tytułu organizacji imprezy integracyjnej pracodawca ma obowiązek doliczać do wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu, w którym była organizowana impreza i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w opinii autora, która znalazła odzwierciedlenie m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2009 r.(sygn. akt I SA/Wr 1326/08) oraz orzeczeniu WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 1476/07), pracownik nie uzyska nieodpłatnego przysporzenia, o ile nie jest możliwe precyzyjne określenie wartości tegoż świadczenia. Trzeba bowiem mieć na uwadze, iż ustawodawca w odmienny sposób określił sposób obliczania wartości dla przychodów określony w art. 12 ust. 1, co znalazło swoje odzwierciedlenie w art. 12 w ust. 2 i 3 oraz art. 11ust. 2, 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy pamiętać, iż w celu wykazania, że dane świadczenie jest przychodem, o którym mowa w art. 12 ust. 1, konieczne jest jego przyporządkowanie do jednej z kategorii świadczeń wymienionych w tym przepisie i zastosowanie właściwej metody obliczenia jego wartości. W tym miejscu trzeba podkreślić, iż ustawodawca nie przewidział możliwości ustalania wartości opisywanych świadczeń w inny sposób niż określony w przepisach ustawy. Tym samym, jeżeli nie jest możliwe obliczenie wartości świadczenia według metod określonych przepisami tej ustawy, nie można pracownikowi przypisać przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Analizując niniejsze zagadnienie należy również zaznaczyć, iż stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Według regulacji zawartej w przytoczonym przepisie, ażeby pieniądze i wartości pieniężne mogły być traktowane jako przychód, wystarczy, by były one postawione do dyspozycji podatnika, natomiast świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia mogą być uznane za przychód jedynie po otrzymaniu tych świadczeń przez podatnika.

Tym samym w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania (wartość otrzymanego świadczenia, a nie możliwość skorzystania ze świadczenia). Zatem o przychodzie pracownika można byłoby mówić, gdyby korzystał z postawionych do dyspozycji świadczeń, a ponadto możliwe byłoby ustalenie wartości tego świadczenia według metod określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku imprez integracyjnych z reguły nie jest możliwe ustalenie czy pracownik rzeczywiści otrzymał nieodpłatne świadczenie oraz jaka jest jego wartość.

Jedna myśl na temat “Opodatkowanie imprez integracyjnych”

  1. A jak potraktowac wymianę okablowania w sieci informatycznej. Kable idą w tzw korytkach przy podłodze… je bym to dała w remont, ale słyszałam że niekoniecznie. jakie jest wasze zdanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *