Przyjęcie i odrzucenie zapisu windykacyjnego, część 2

Jak już zostało zaznaczone w sytuacji ewentualnego odrzucenia zapisu, w tym przypadku przez Skarb Państwa bądź gminę, przedmiot zapisu wejdzie do spadku i będzie podlegał ogólnie przyjętym regułom dziedziczenia. Reguły dotyczące składania oświadczenia dotyczącego zapisu windykacyjnego są dość rozbudowane i zapewniają zapisobiercy pewnego rodzaju swobodę, bowiem może on złożyć tylko jedno oświadczenie zawierające decyzję o przyjęciu czy tez odrzuceniu wszystkich ustanowionych na jego rzecz zapisów windykacyjnych, może też, jeżeli tego typu sposób jest dla niego bardziej odpowiedni, złożyć oddzielne oświadczenia co do poszczególnych przedmiotów. Nie ma w tym miejscu żadnych przeciwwskazań, aby przykładowo jeden z zapisów odrzucić, zaś przyjąć pozostałe. Podobnie rysuje się sytuacja, gdy zapisobierca windykacyjny jest jednocześnie spadkobiercą. Należy zauważyć występującą wówczas pewnego rodzaju niezależność między spadkiem, a zapisem windykacyjnym, bowiem przyjęcie lub odrzucenie spadku nie wpływa w żaden sposób na prawo do przyjęcia lub odrzucenia legatu windykacyjnego. Dlatego też dopuszczalna jest sytuacja, w której osoba powołana do spadku, na rzecz której  w testamencie został także uczyniony zapis windykacyjny, odrzuca spadek z jednoczesnym przyjęciem zapisu windykacyjnego bądź odwrotnie.
Z problematyką odrzucenia zapisu windykacyjnego łączy się także możliwość jego zaskarżenia przez pokrzywdzonych owym odrzuceniem wierzycieli. Dzieje się tak za sprawą zastosowania do zapisów windykacyjnych kolejnego przepisu, odnoszącego się bezpośrednio do odrzucenia spadku. Mam tutaj na myśli art. 1024 k.c., wprowadzający ochronę wierzycieli, poprzez przyznanie im prawa do uznania odrzucenia zapisu windykacyjnego za bezskuteczne w stosunku do każdego z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia zapisu. Mają tutaj wówczas zastosowanie przepisy dotyczące ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Art. 1024 k.c. w § 2 zakreślił termin w ciągu którego pokrzywdzeni wierzyciele mają możliwość dochodzenia swoich praw, i tak  uznania odrzucenia zapisu windykacyjnego za bezskuteczne można żądać w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu zapisu, jednakże nie później niż przed upływem trzech lat od dnia odrzucenia zapisu. Myślę, że warto w tym miejscu również wspomnieć o nowelizacji, która została przeprowadzona w prawie upadłościowym i naprawczym, a mająca istotne znaczenie w przypadku zapisu windykacyjnego. Art. 123 prawa upadłościowego i naprawczego wprowadza zasadę, wedle której „oświadczenie upadłego o odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, jeżeli zostało złożone po ogłoszeniu upadłości”. Innymi słowy, przedmiot, który został objęty, odrzuconym przez zapisobiercę, będącym jednocześnie upadłym, zapisem windykacyjnym i tak wejdzie do masy upadłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *