Zmiany w MSSF, które mają zastosowanie od 2011 r.

Do końca 2010 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany:

Interpretacja lub zmieniony standard Rozporządzenie Komisji Istota zmian
KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych” Rozporządzenie Komisji (UE) nr 662/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. Celem KIMSF 19 jest zapewnienie wytycznych dotyczących ujmowania przez dłużnika instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez niego w następstwie renegocjacji warunków zobowiązania finansowego w celu pełnego lub częściowego uregulowania tego zobowiązania.
zmiany do Interpretacji IFRIC 14 Przedpłaty w ramach minimalnych wymogów finansowania Rozporządzenie Komisji (UE) nr 633/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. Celem tych zmian jest usunięcie niezamierzonych skutków IFRIC 14 w sytuacjach, kiedy jednostka, która jest objęta minimalnymi wymogami finansowania, dokonuje przedpłaty składek i w określonych okolicznościach byłaby zmuszona do ujęcia ich jako koszt. Jeżeli program określonych świadczeń jest objęty minimalnymi wymogami finansowania, to zgodnie ze zmianami do IFRIC 14 taka przedpłata, podobnie jak każda inna przedpłata, musi być traktowana jako składnik aktywów.
Zaktualizowany Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych Rozporządzenie Komisji (UE) nr 632/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. Celem zmian wprowadzonych w zaktualizowanym MSR 24 jest uproszczenie definicji podmiotu powiązanego i usunięcie przy tym pewnych wewnętrznych niespójności, a także zwolnienie jednostek związanych z rządem z niektórych wymogów ujawniania informacji w odniesieniu do transakcji z podmiotami powiązanymi.
zmiany do MSSF 1 i celem spójności zmiany do MSSF 7 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 574/2010
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy nie mają dotychczas możliwości korzystania ze zwolnienia z ujawniania informacji porównawczych dotyczących wyceny według wartości godziwej i ryzyka płynności, przewidzianego w MSSF 7 dla okresów porównawczych kończących się przed dniem 31 grudnia 2009 r., celem zmiany do MSSF 1 jest zapewnienie takiego opcjonalnego zwolnienia również tym jednostkom.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *