Nowe umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych

Konwencje zostały podpisane również z tzw. rajami podatkowmi (tj. z podmiotami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U. z 2013 r. poz. 494; akt ten zastąpił rozporządzenie Ministra Finansów w tym zakresie z 16 maja 2005 r., Dz.U. z 2005 r. Nr 94 poz. 791).

W 2011 r. Polska zawarła umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych z Wyspą Man, Jersey i Guernsey, a w kolejnym roku z San Marino, Andorą, Wspólnotą Dominiki i Grenadą.

Warto zapoznać się z wybranymi umowami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, do zawarcia których Ministerstwo Finansów doprowadziło w 2013 roku. Konwencje podpisane w tym roku nie weszły jeszcze w życie – w pierwszej kolejności konieczna jest ich ratyfikacja przez strony umowy zgodnie z ich prawem wewnętrznym, a następnie wymiana not, informujących drugą stronę konwencji o zakończeniu krajowego procesu ratyfikacji.

Umowa z Gibraltarem

31 stycznia 2013 roku w Londynie podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Zakresem umowy objęta jest wymiana informacji w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – w przypadku Polski, oraz wszelkich podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę – w przypadku Gibraltaru.

Umowa stanowi podstawę udzielania przez Polskę i Gibraltar wzajemnej pomocy poprzez wymianę informacji, które mogą mieć istotne znacznie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego obu państw w zakresie podatków. Obejmuje to między innymi informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatków  , windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych. Wymiana informacji odbywa się na żądanie strony. Co ważne, postanowienia umowy stanowią podstawę również do obustronnej wymiany informacji znajdujących się m.in. w posiadaniu banków i innych instytucji finansowych.

W umowie uregulowano także kwestie prowadzenia kontroli za granicą, ponoszenia kosztów udzielenia informacji oraz zasad zachowania poufności.

Konwencja stanowi podstawę nie tylko do wymiany informacji ściśle podatkowych, ale zakłada również możliwość pozyskania informacji dotyczących właścicieli spółek, spółek osobowych, zbiorowych funduszy inwestycyjnych, funduszy powierniczych (trustów), fundacji oraz innych osób, łącznie z informacjami o wszystkich takich osobach tworzących łańcuch właścicielski, w tym w szczególności:

  • w przypadku publicznych zbiorowych funduszy inwestycyjnych lub programów – informacji o udziałach (akcjach), jednostkach uczestnictwa i innych prawach udziałowych;
  • w przypadku fundacji – informacji o fundatorach, członkach rady fundacji i beneficjentach;
  • w przypadku funduszy powierniczych (trustów) – informacji o osobach powierzających majątek, powiernikach, opiekunach i beneficjentach.

Umowa została sporządzona w oparciu o aktualne standardy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie wymiany informacji w sprawach podatkowych (tj. Modelową umowę o wymianie informacji podatkowych).

Umowa z Belize

16 maja 2013 roku w Londynie podpisano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

W przypadku Polski umowa dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, a co ważne – również podatku od towarów i usług. W Belize zakresem wymiany informacji objęte będą: podatek dochodowy (włączając podatek wyrównawczy lub opłatę wyrównawczą), podatek od działalności gospodarczej oraz ogólny podatek od sprzedaży.
Przewidziana w umowie procedura wymiany informacji pozwala na uzyskania informacji na żądanie strony. Zakresem wymiany objęte są informacje dotyczące wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych. Umowa stanowi również podstawę do dwustronnej wymiany informacji posiadanych przez banki oraz inne instytucje finansowe.

W konwencji określono również m.in. kwestie związane z prowadzeniem kontroli za granicą, ponoszeniem kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania poufności.

Podobnie jak w przypadku umów zawieranych przez Belize i Polskę z innymi państwami, konwencja stanowi podstawę nie tylko do wymiany informacji ściśle podatkowych, ale zakłada również możliwość pozyskania informacji dotyczących właścicieli spółek, spółek osobowych, zbiorowych funduszy inwestycyjnych, funduszy powierniczych (trustów), fundacji, „Anstalten” oraz innych osób, łącznie z informacjami o wszystkich takich osobach tworzących łańcuch właścicielski.

Przy sporządzaniu konwencji oparto się o Modelową umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych – umowa spełnia zatem aktualne standardy OECD w tej dziedzinie.
[page_break]

Umowa ze Wspólnotą Bahamów

28 czerwca 2013 roku w Nowym Jorku została zawarta Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych.
Konwencja obejmuje wymianę informacji w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – w przypadku Polski. Z kolei z punktu widzenia Bahamów, wymiana informacji ma obejmować wszystkie podatki, bez względu na ich rodzaj i nazwę.

Strony umowy zobowiązały się do przekazywania żądanych informacji w zakresie określonym aktualnymi standardami OECD, w tym również informacji pochodzących z banków i innych instytucji finansowych. Wymiana informacji ma następować na wniosek zainteresowanego państwa.

Umowa obejmuje również możliwość uzyskania informacji dotyczących właścicieli spółek, spółek osobowych, zbiorowych funduszy inwestycyjnych, funduszy powierniczych (trustów), fundacji oraz innych osób, łącznie z informacjami o wszystkich takich osobach tworzących łańcuch właścicielski.

Umowa z Liberią

7 sierpnia 2013 roku podpisana została Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Porozumienie stanowi podstawę do wymiany informacji w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług – w przypadku Polski. Natomiast w przypadku Liberii, zakresem wymiany informacji objęte są wszystkie podatki, bez względu na ich rodzaj i nazwę.

Umowa zobowiązuje strony do przekazywania informacji w zakresie określonym aktualnymi standardami OECD, na wniosek zainteresowanego państwa. Przedmiotem wymiany mogą być również informacje pochodzące z banków i innych instytucji finansowych.

Również w przypadku umowy z Liberią, możliwe będzie uzyskanie informacji dotyczących właścicieli spółek, spółek osobowych, zbiorowych funduszy inwestycyjnych, funduszy powierniczych (trustów), fundacji, „Anstalten” oraz innych osób, łącznie z informacjami o wszystkich takich osobach tworzących łańcuch właścicielski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *